Åstråket

Sedan 1995 har vi utvecklat åstråket i Uppsala. Nu är det dags för de södra delarna av åstråket, mellan Islandsbron i norr till Vindbron i söder.

Kommunen vill skapa ett attraktivt årum och åstråk som knyter ihop Kungsängen och Ulleråker med stadskärnan och som är tryggt och tillgängligt alla tider dygnet. Målet är att skapa en helhet i området längs ån med bättre kopplingar till stadskärnan.

Det ska vi åstadkomma genom att

 • rusta upp hela området
 • utveckla ett levande och tryggt åstråk
 • förbättra tillgängligheten i området
 • skapa nya mötesplatser och plats för evenemang
 • skapa ett attraktivt rekreations- och idrottsstråk längs åns västra sida
 • utveckla hamn- och båtlivet.

Läs planprogram för södra åstråket på uppsala.se.

 

Fyra förbättringsområden

Utvecklingen av åstråket har fyra huvudsakliga förbättringsområden och delprojekt.

Evenemang och aktiviteter

Åstråket ska vara en levande del av Uppsala med plats för evenemang, konserter och aktiviteter.

 • Vi ska se över och förbättra befintliga evenemangs- och mötesplatser.
 • Området ska kunna ha tillfälliga och permanenta verksamheter utan att störa de boende.
 • Området ska vara mer tillgängligt för aktiviteter året runt.

Hamn och båtliv

Fyrisån har förutsättningar att få en unik hamnmiljö med bryggor, kajer, trappor och vattennära verksamheter. För att öka utveckla hamn- och båtlivet vill vi

 • bygga en småbåtshamn och gästhamn
 • bygga en ny båtuppställningsplats söder om Kungsängsbron
 • skapa möjlighet till service till båtar både sommar- och vintertid.

Idrott och rekreation

Ett prioriterat projekt är att rusta upp och bygga om arenorna vid Studenternas. Tanken är att skapa arenor som är multifunktionella och tillgängliga för evenemang och aktiviteter året runt.
Läs mer om utvecklingen av nya Studenternas IP

Infrastruktur, logistik och bra förbindelser

Vi utvecklar infrastrukturen i området med nya broförbindelser över Fyrisån. En gång- och cykelbro vid Islandsgatan, Hamnspången, byggdes 2012. Nu ska vi bygga en ny öppningsbar bro över Fyrisån för bil-, cykel- och gångtrafik. Bron, som heter Tullgarnsbron, kommer att ligga i höjd med Kungsängsesplanaden och den förväntas bidra till minskad trängsel- och miljöpåverkan vid Islandsbron. Broarna ska förbättra tillgängligheten till området, vilket är viktigt för verksamheter på båda sidor om ån. Läs mer om byggandet av Tullgarnsbron

Inom projektet ser vi också över

 • logistik och trafiksituationen inom hela utvecklingsområdet
 • hur infrastrukturen kan bidra till ett hållbart resande.

Tidsplan

Utvecklingen i området pågår. Flera av delprojekten längst årummet är i huvudsak kopplade till utvecklingen av bland annat

Mer information

Processledare stadsutveckling
Karin Åkerblom
Uppdaterad: