Därför satsar vi på järnvägsutbyggnad

Stockholm-Uppsala är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Här väljer människor att bo, verka och leva. Vi vill därför tillsammans skapa goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling så att både nuvarande och framtida generationer kan leva ett gott liv.

Hela Uppsala region har stor betydelse för Sveriges ekonomiska välstånd. Att bygga ut Ostkustbanan till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm är en nödvändig åtgärd för fortsatt och hållbar tillväxt.

Fler spår ger ökad pendlings- och godstågstrafik

I dag är det trångt på järnvägsspåren mellan Uppsala och Stockholm. Känsligheten för störningar är stor på de två spår som finns. Efterfrågan på tågresor för persontrafik i Sverige har ökat kraftigt under de senaste 30 åren. Vid millennieskiftet genomfördes 700 000 tågavgångar per år och 20 år senare hade antalet stigit till runt en miljon. Antalet godståg blir också ständigt fler och då godstrafiken flyttas över mer och mer från väg till järnväg kommer det med tiden bli allt svårare att få järnvägen att räcka till för resenärer och pendlare.

Om järnvägen inte byggs ut kommer den nuvarande kapaciteten inte att bibehållas, utan att minska. Det beror på att andelen godstrafik kommer öka oavsett om järnvägen byggs ut eller inte. Det i sin tur gör att utrymmet för persontrafik minskar om det inte byggs fler spår. Det blir mindre kapacitet över till arbetspendling.

Järnvägsutbyggnaden är en angelägenhet för hela Sverige

Järnvägen är ett sammanhängande system. När vi bygger ut järnvägen mellan Uppsala och Stockholm ökar inte bara kapaciteten lokalt utan gör så att tågtrafiken kan flyta på smidigare och pålitligare längs hela Ostkustbanan. Det i sin tur påverkar även trafiken vid anslutande järnvägssträckor i Sverige och sedan vidare ut i Europa.

Fyrspårsavtalet är viktigt för näringslivet och universiteten

För att näringslivet, universiteten och myndigheter ska kunna fortsätta attrahera arbetskraft, forskare och studenter behöver det finnas goda pendlings- och bostadsmöjligheter. Vi behöver därför bygga för framtiden så att människor kan fortsätta bo, arbeta och studera i regionen. Med två ytterligare järnvägsspår, satsningar på god kollektivtrafik och ny trafikplats E4 underlättar vi resandet och skapar möjligheter för regionen att stärka sin ställning i Sverige och världen som en nod för entreprenörskap, innovation och kunskap. Med goda kommunikationer fortsätter regionen att vara en levande plats där människor kan mötas, bo och trivas.

Fyrspårsavtalet

Uppdaterad: