Västra Librobäck

Uppsalas näringsliv växer. Uppsala kommun arbetar för att svara mot det behov som finns av utrymme för expansion och nyetablering på olika platser för olika typer av verksamheter. Ett nytt område för näringslivsverksamhet planeras i området Västra Librobäck, nordväst om centrala Uppsala.


Bild: Projektets preliminära avgränsning visas med blå markering i bilden. Området ligger innanför Gamla Börjevägen i söder, i norra vägkanten av väg 272, utkanten av Hässelby park i väst samt befintlig bebyggelse i öst
.

Området består idag av ett öppet odlingslandskap med åkrar, åkerholmar, gårdar och bostadshus. Marken ägs till större delen av Uppsala kommun och området är cirka 70 hektar.

Attraktivt läge

Områdets läge är attraktivt med närhet till E4, länsväg 55, stadens kollektivtrafik, cykelstråk och till Uppsala centralstation. Det är cirka 3,5 kilometer till Stora torget i centrum.

Mark till blandad verksamhet

Västra Librobäck ska utvecklas till ett verksamhetsområde med fokus på företag och verksamheter med blandat verksamhetsinnehåll. Marken som kan säljas rör sig om cirka 480 000 kvadratmeter.

Samråd om detaljplan för Västra Librobäck

Fram till och med 5 februari 2021 är förslaget till detaljplan för Västra Librobäck ute på samråd. Under perioden kan du lämna synpunkter på förslaget. 27 januari höll vi också ett digitalt informationsmöte.

Ta del av samrådshandlingar

Tidplan

Tidplanen nedan är preliminär.

2019: Planarbetet startar.
2020/2021 (vintern): Beslut om att detaljplanen går ut på samråd.
2024 (sommaren): Beslut om att detaljplanen går ut på granskning.
2026: Infrastrukturen i första etappen börjar byggas ut.
2027: Försäljning av mark för första etappen i området kan starta.
2030: Utbyggnad av infrastruktur i hela området är färdig.

Uppdaterad: