Börjetull

Ytterligare en del av industriområdet Börjetull, i de södra delarna av Librobäck, ska omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder, kontor och verksamheter.

Karta som visar var Börjetull ligger. Området ligger i nordvästra Uppsala, med närhet till Bärbyleden och Fyrisån.

Börjetull ligger i nordvästra Uppsala, med närhet till Bärbyleden och Fyrisån.

Bostäder och utbyggnad av befintlig industri

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder i kombination med utbyggnad av den befintliga industrin. En utbyggnad med flerbostadshus kan ge ett tillskott på cirka 1 600 lägenheter. Även ett vårdboende och plats för flera förskolor finns med i detaljplanen, totalt 16 avdelningar som placeras intill parker i området.

Illustrationen visar planerad bebyggelse i de olika byggprojekten. Metod arkitekter/Uppsala kommun.

Bostadsprojekt samt industri/kontor

  1. Bonava
  2. Skanska bostäder
  3. Skanska vårdboende/förskola
  4. HSB bostäder och befintligt kontorshus "Skeppet"
  5. Borätt/Seniorgården
  6. JM
  7. Uppsalahem
  8. Galderma, befintlig industri

Nya gång- och cykelbroar

I området längs med Librobäcken och Fyrisån finns redan idag grönområden som ska utvecklas när området blir bebyggt med en stor andel bostäder. Nya gång- och cykelbroar ska byggas som bidrar till att knyta ihop planområdet med omgivningen. Cykelavståndet till Resecentrum är ungefär 2,5 kilometer.

Utökade verksamheter

Den befintliga industrin, Galderma, planerar en viss utbyggnad för att utöka och effektivisera verksamheten. Det stora kontorshuset "Skeppet" kommer även fortsättningsvis att användas som kontor. Målsättningen är att denna del av staden ska få ett tydligare sammanhang med innerstaden och på sikt utvecklas till ett lokalt centrum med ett rikt utbud av service. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Sanering av mark

Det behövs sanering av förorenad mark för stora delar av planområdet, det kommer att genomföras innan byggandet startar. Risken för spridning av föroreningar till yt- och grundvatten kommer därmed att minska betydligt.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Den 25 maj 2021 vann detaljplanen laga kraft.

Läs mer om detaljplanen för Börjetull och andra detaljplaner som vunnit laga kraft.

Utvecklingen i Börjetull ligger i linje med översiktsplanens intentioner och det strukturprogram som tagits fram för hela Librobäck.
Läs om Börjetulls utveckling i Librobäcks strukturprogram

Uppdaterad: