Därför görs utvecklingen av området

Eftersom Uppsala växer i antalet invånare och en hel del nya bostäder har byggts under ett antal år, har behovet ökat för ytterligare en grundskola och en förskola i innerstaden. Dessutom finns ett behov av idrottshall, kontorslokaler, centrumfunktioner och ett underjordiskt parkeringsgarage i Uppsalas centrala delar. Vi bedömer att Norra Hovstallängen är ett bra läge för dessa verksamheter och ser att den här tomten har goda förutsättningar för en omvandling.

Området är idag inhägnat och hindrar till viss del kopplingen mellan innerstaden och Kungsängen. Den nya utformningen av kvarteret ska därför bidra till att området öppnas upp och Kungsängen kopplas samman med innerstaden på ett tydligare sätt än idag.

Hänger ihop med översiktsplanen i Uppsala

Den nya planen för Norra Hovstallängen hänger också ihop med Uppsala kommuns översiktsplan från 2016 där vi lyfter fram att vi ska skapa närhet och mervärden i bostadsområdena. I den beskrivs också en tanke om att värden och funktioner ska koncentreras till platser som är lätta att nå för många människor. Vi vill koppla ihop områden, både fysiskt och socialt, för att fler ska få nära till mer.

Vill blanda bostäder, service och arbetsplatser

Vi vill också få till en blandning och mångfald av bostäder, service, arbetsplatser och grönska som gör att stadens invånare får nära till det de behöver i vardagen. Detta gör vi möjligt med den nya planen för Norra Hovstallängen.

I linje med Uppsala kommuns innerstadsstrategi

Även i Uppsalas innerstadsstrategi finns visioner som ligger i linje med hur Norra Hovstallängen planeras. I strategin beskriver vi hur innerstaden ska utvecklas fram till år 2050. Här finns en vision om att skapa ett levande centrum i mänsklig skala. Den norra delen av Kungsängen är ett av flera utpekade fokusområden för stadsliv. I strategin pekas bland annat Kungsgatan, Dragarbrunnsgatan, Kungsängsgatan, Strandbodgatan och Siktargatan ut som stråk för stadsliv. Det betyder att dessa gator har potential att utvecklas till livfulla innerstadsgator. Genom att omvandla Norra Hovstallängen så kommer vi att bidra till en utvecklad innerstad med större närhet till stadskärnan för alla som vistas här.

Uppsalas Innerstadsstrategi - läs mer på Uppsala.se.

Uppdaterad: