Tidplan för Norra Hovstallängen

  • Planens genomförandetid är fem år från det datum planen vinner laga kraft, det innebär att vi förväntar oss att hela området ska stå färdigt efter fem år.

  • Samråd detaljplanen 22 januari–5 mars 2021.

  • Försäljningsprocessen av marken kommer troligen att ske tidig vår 2022.

  • Flytt av fjärrvärmeledningar maj–aug 2021.

  • Under hösten 2021 planerar vi för rivning av de befintliga byggnaderna på området som inte ska bevaras. Marken kommer att saneras i samband med byggnationen.

  • Granskning av detaljplanen beräknas ske under hösten 2022.

  • Detaljplanen bedöms kunna antas i slutet av år 2022 och vinna laga kraft första kvartalet 2023.

  • Byggstart bedömer vi kan ske år 2023.

  • Utbyggnad av allmän plats 2023–2025.

  • För att minimera störningar för skola och förskola måste kontoren vara färdigbyggda när skolan öppnar hösten 2026.

Mer om den generella detaljplaneprocessen.

Uppdaterad: