Tidplan för Norra Hovstallängen

 • Planens genomförandetid är fem år från det datum planen vinner laga kraft, det innebär att vi förväntar oss att hela området ska stå färdigt efter fem år.

 • Samråd detaljplanen 22 januari–5 mars 2021.

 • Försäljningsprocessen av marken april-oktober 2021.

 • Flytt av fjärrvärmeledningar maj – aug 2021.
 • Under hösten 2021 planerar vi för rivning av de befintliga byggnaderna på området som inte ska bevaras. Marken kommer att saneras i samband med byggnationen.

 • Granskning av detaljplanen beräknas ske kvartal 1 år 2022.

 • Detaljplanen bedöms kunna antas i slutet av år 2022 och vinna laga kraft första kvartalet 2023.

 • Sanering 2022 (alternativt i samband med byggnationen)

 • Byggstart bedömer vi kan ske år 2023.

 • Utbyggnad av allmän plats 2023 – 2025.

 • För att minimera störningar för skola och förskola måste kontoren vara färdigbyggda när skolan öppnar hösten 2026.Mer om den generella detaljplaneprocessen.

Uppdaterad: