Östra Fyrislund

Fyrislund ska utvecklas till en helt ny stadsdel, med inriktning på verksamheter inom transport, logistik och handel.

Östra Fyrislund

I östra Fyrislund skapar vi ytor för företag och arbetsplatser inom transport- och logistikbranschen. Totalt tillkommer cirka 700 000 kvadratmeter verksamhetsyta.

Just nu bygger vi nya vägar och drar vattenledningar i området. Efterhand som byggnationen blir klar kommer marken att försäljas. Viss markförsäljning har redan börjat.

Enligt detaljplanen ska det finnas utrymme för att uppföra nya restauranger och annan serviceverksamhet i området. I Nerkumla och Överkumla byggs även nya bostäder.
Läs mer i detaljplanen.
Se plankarta för området, del 1 (PDF, 643 KB) 
Se plankarta för området, del 2  (PDF, 586 KB)
Se plankarta för området, del 3  (PDF, 633 KB)
Se plankarta för området, del 4  (PDF, 713 KB)
Se plankarta för området, del 5  (PDF, 564 KB) 
Läs strategiskt program för östra Fyrislund

Grönytor

I det nya området anlägger vi ett grönstråk som tar hand om områdets dagvatten och fungerar som rekreationsområde. I anslutning till stråket ska det också finnas plats för restauranger och serviceverksamheter.

Trafik

För att hantera den ökade trafiken i området har vi breddat väg 282, Almungevägen.

En ny större gata, Söderhällbygatan, byggs i nord-sydlig riktning.

Intresseanmälan av mark för verksamheter

Under byggnationen av östra Fyrislund förbereder vi försäljning av mark för verksamheter. Vill du ha mer information eller lämna en intresseanmälan för att köpa mark i området kontakta:

Henrik Hammas
Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 018-727 45 97
E-post: henrik.hammas@uppsala.se

Annakarin Hovstadius
Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 018-727 57 68
E-post: annakarin.hovstadius@uppsala.se

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: