Bakgrund

Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna som anger inriktningen för hur den nya stadsbebyggelsen kan ordnas i en sammanhållen varierad bebyggelse med mycket grönska, vi kallar den framtidens trädgårdsstad. 

I översiktsplanen 2016 föreslås att Uppsala ska växa i fyra nya stadsnoder utöver stadskärnan som ska bindas ihop av ny och snabb kollektivtrafik så att stadskärnan avlastas och att staden kan växa på fler ställen. En av dessa är stadsnoder ligger söder om Bergsbrunna, vid stambanan. I översiktsplanen pekas platsen ut som lämplig för ny tågstation och det är en av de viktigaste anledningarna till att vi planerar att bygga precis här.

I och med att vi tecknat ett avtal med staten kommer den nya tågstationen att bli verklighet runt 2032-34. Från stationen planeras också för en spårväg österut, över Fyrisån för att binda samman stadens södra och sydöstra delar. 

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen här:

Läs mer om spårvägen här:

Uppdaterad: