Södra Storvreta

Delar av planläggningen för etapp 1 pausas

På grund av den rådande kapacitetsbristen för elförsörjning i landet planerar Svenska kraftnät en utbyggnad av stamnätet. Det här kommer att påverka planläggningen för Södra Storvreta, etapp 1.

Utbyggnaden av stamnätet är av stor betydelse för elförsörjningen i Sverige och Uppsala är en av de orter där kapacitetsbristen är störst. Enligtdet inriktningsbeslut som Svenska Kraftnät tagit den 22 september 2020 är stamledningsutbyggnaden i Uppsala ett prioriterat projekt. Kommunen välkomnar utbyggnaden som är en förutsättning för en fortsatt stadsutveckling och en minskning av fossila bränslen.

Anledningen till att delar av planläggningen för Södra Storvreta etapp 1 pausas är att det geografiska läget för sträckningen inte är fastställt. Ett av alternativen för sträckningen går genom planområdet Södra Storvreta och de nya dubbla ledningarna kommer att innebära en breddning av kraftledningsgatan.

I praktiken innebär det att kommunen avvaktar beslut från Svenska Kraftnät och pausar de berörda delarna av planläggningen inklusive planerad skolbyggnad. Planeringen av huvudgatan, som ska binda ihop Fullerö och Storvreta, fortsätter. En del av detaljplanen för bostäder påverkas heller inte.

- Huvudgatan prioriteras för att tillgodose behovet av kollektivtrafik i Fullerö. I nuläget vill vi inte rita om planområdet utan avvaktar besked från Svenska Kraftnät, säger projektledare Karin Varberg.

Besked om (var sträckningen ska gå) vilken sträckning Svenska kraftnät väljer förväntas närmast om ett år.

På bilden nedan kan du se vilket område som påverkas och senareläggs.

websida-bild-20201215-002.jpg

Planläggningen av Södra Storvreta innebär att Fullerö bostäder länkas samman med befintlig bebyggelse i Storvreta genom en ny huvudgata. Området utvecklas till en attraktiv boendemiljö med närhet till kollektivtrafik, gröna och rekreativa värden och kommer att ha god tillgång till förskolor, grundskola och en fullstor idrottshall. Planläggningen kommer att ske i etapper.

Bebyggelsen planeras bestå av cirka 950 bostäder varav cirka 550 som småhus och resterande del i flerbostadshus. Upplåtelseformer ska variera inom området med hyresrätter, bostadsrätter och eventuellt andra ägandeformer. 

Detaljplanearbetet som pågår för Södra Storvreta görs i samarbete med OBOS Kärnhem bostadsproduktion AB och Nordr i en så kallad ankarbyggherreprocess. Arbetssättet är nytt för Uppsala kommun och innebär att säkra ett hållbart genomförande med marknadens och byggaktörernas perspektiv. 

flygfoto Södra Storvreta 20210617.jpg

Fortsatt planprocess för detaljplan i Södra Storvreta, etapp 1

Förslaget till detaljplan för Södra Storvreta etapp 1 var ute på samråd under perioden 17 augusti–28 september 2020. Under samrådsperioden var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Under samrådet bjöd vi in till digitala informationsmöten, dessa hölls 26 augusti och 14 september. Under mötena presenterade vi förslaget och deltagare hade möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion. Du kan ta del av de inspelade mötena i efterhand på nedan länk.

Ta del av informationsmöten och samrådshandlingar

Nästa steg i planprocessen är att detaljplanen ställs ut för granskning. Vi har sammanställt de yttranden som kom in under samrådet, besvarat de frågor som kommit in och gjort justeringar i förslaget till detaljplan. Utbredningen av området i den första etappen har också minskats, framförallt med anledning av den osäkerhet som råder kring eventuell utbyggnad av kraftledningsgatan.

Plan- och byggnadsnämnden har granskat det nya förslaget och har i juni beslutat om att detaljplanen ska ställas ut för granskning. Detta kommer att ske i slutet av augusti för att inte några som vill lämna synpunkter ska missa möjligheten. Ny information samt länk till alla granskningshandlingar kommer att läggas ut när det blir aktuellt.

Tidplan etapp 1

Samråd 17 augusti – 28 september 2020
Granskning slutet augusti 2021
Preliminärt antagande fjärde kvartalet 2021

 

Uppdaterad: