Södra Storvreta

Planläggningen av Södra Storvreta innebär att Fullerö bostäder länkas samman med befintlig bebyggelse i Storvreta genom en ny huvudgata. Området utvecklas till en attraktiv boendemiljö med närhet till kollektivtrafik, gröna och rekreativa värden och kommer att ha god tillgång till förskolor, grundskola och en fullstor idrottshall.

Bebyggelsen planeras bestå av cirka 950 bostäder varav cirka 550 som småhus och resterande del i flerbostadshus. Upplåtelseformer ska variera inom området med hyresrätter, bostadsrätter och eventuellt andra ägandeformer. Kommunen eftersträvar att minst 30 % av bostäderna ska vara hyresrätter.

Detaljplanearbetet som pågår för Södra Storvreta görs i samarbete med Kärnhem bostadsproduktion AB och Veidekke Eiendom i en så kallad ankarbyggherreprocess. Arbetssättet är nytt för Uppsala kommun och innebär att säkra ett hållbart genomförande med markandens och byggaktörernas perspektiv. 

Tidplaner

Detaljplan etapp 1 - 

  • Samråd hösten 2020
  • Granskning vinter 2020
  • Antagande våren 2021

Uppdaterad: