Södra Storvreta

Planläggningen av Södra Storvreta innebär att Fullerö bostäder länkas samman med befintlig bebyggelse i Storvreta genom en ny huvudgata. Området utvecklas till en attraktiv boendemiljö med närhet till kollektivtrafik, gröna och rekreativa värden och kommer att ha god tillgång till förskolor, grundskola och en fullstor idrottshall.

Bebyggelsen planeras bestå av cirka 950 bostäder varav cirka 550 som småhus och resterande del i flerbostadshus. Upplåtelseformer ska variera inom området med hyresrätter, bostadsrätter och eventuellt andra ägandeformer. 

Detaljplanearbetet som pågår för Södra Storvreta görs i samarbete med Kärnhem bostadsproduktion AB och Nordr i en så kallad ankarbyggherreprocess. Arbetssättet är nytt för Uppsala kommun och innebär att säkra ett hållbart genomförande med marknadens och byggaktörernas perspektiv. 

Samråd för detaljplan för Södra Storvreta, etapp 1

Förslaget till detaljplan för Södra Storvreta etapp 1 var ute på samråd under perioden 17 augusti–28 september 2020. Under samrådsperioden var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Under samrådet bjöd vi in till digitala informationsmöten, dessa hölls 26 augusti och 14 september. Under mötena presenterade vi förslaget och deltagare hade möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion. Du kan ta del av de inspelade mötena i efterhand på nedan länk.

Ta del av informationsmöten och samrådshandlingar

Detaljplan etapp 1 

  • Samråd 17 augusti–28 september 2020
  • Granskning vinter 2020
  • Antagande våren 2021
Uppdaterad: