Södra Storvreta

Visionen för hela Södra Storvreta är ett naturnära och småskaligt bostadsområde, som binder ihop Fullerö med Storvreta.

Södra Storvreta

Planläggningen av Södra Storvreta innebär att Fullerö bostäder länkas samman med befintlig bebyggelse i Storvreta genom en ny huvudgata. Området ska utvecklas till en attraktiv boendemiljö med närhet till kollektivtrafik, gröna och rekreativa värden och kommer att ha god tillgång till förskolor, grundskola och en fullstor idrottshall. Planläggningen kommer att ske i etapper.

Bebyggelsen planeras bestå av cirka 680 bostäder varav cirka 480 som småhus och resterande del i flerbostadshus. Upplåtelseformer ska variera inom området med hyresrätter, bostadsrätter och eventuellt andra ägandeformer. 

flygfoto Södra Storvreta 20210617.jpgKarta över Södra Storvreta.

Södra Storvreta, etapp 1

Första etappen, Södra Storvreta etapp 1, innehåller cirka 115 bostäder som radhus och villor samt en förskola med åtta avdelningar, liksom huvudgatan som ska binda ihop Fullerö med Storvreta. Denna etapp för Södra Storvreta görs i samarbete med OBOS Kärnhem och Nordr i en så kallad ankarbyggherreprocess. Arbetssättet är nytt för Uppsala kommun och innebär att säkra ett hållbart genomförande med marknadens och byggaktörernas perspektiv. 

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 28 april 2022.
  • Gator börjar byggas hösten 2023. Det arbetet kommer att hålla på ungefär ett år. Efter att gatorna är byggda är det möjligt för byggaktörer att börja bygga nya bostäder och förskola i området.

Länk: Här hittar du detaljplan och tillhörande dokument på uppsala.se

Södra Storvreta, etapp 2

Arbetet med att ta fram en detaljplan för resten av Södra Storvreta, etapp 2, har påbörjats och är nu i ett inledande skede av planarbetet. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga fler bostäder i södra Storvreta, både i form av småhus och flerbostadshus. Även plats för seniorbostäder ses över. Centralt i området ska plats för skola, idrottshall och andra mötesplatser finnas. Översyn sker av tidigare förslag över struktur och innehåll, bland annat utifrån tidigare inlämnade synpunkter från både närboende och andra remissinstanser.

Tidplan

  • Samråd planeras runt årsskiftet 2023/2024.
  • Granskning och antagande planeras hösten/vintern 2024
Uppdaterad: