Södra Storvreta

Delar av planläggningen för etapp 1 pausas

På grund av den rådande kapacitetsbristen för elförsörjning i landet planerar Svenska kraftnät en utbyggnad av stamnätet. Det här kommer att påverka planläggningen för Södra Storvreta, etapp 1.

Utbyggnaden av stamnätet är av stor betydelse för elförsörjningen i Sverige och Uppsala är en av de orter där kapacitetsbristen är störst. Enligtdet inriktningsbeslut som Svenska Kraftnät tagit den 22 september 2020 är stamledningsutbyggnaden i Uppsala ett prioriterat projekt. Kommunen välkomnar utbyggnaden som är en förutsättning för en fortsatt stadsutveckling och en minskning av fossila bränslen.

Anledningen till att delar av planläggningen för Södra Storvreta etapp 1 pausas är att det geografiska läget för sträckningen inte är fastställt. Ett av alternativen för sträckningen går genom planområdet Södra Storvreta och de nya dubbla ledningarna kommer att innebära en breddning av kraftledningsgatan.

I praktiken innebär det att kommunen avvaktar beslut från Svenska Kraftnät och pausar delar av planläggningen inklusive planerad skolbyggnad. Planeringen av huvudgatan, som ska binda ihop Fullerö och Storvreta, fortsätter. En del av detaljplanen för bostäder påverkas heller inte.

- Huvudgatan prioriteras för att tillgodose behovet av kollektivtrafik i Fullerö. I nuläget vill vi inte rita om planområdet utan avvaktar besked från Svenska Kraftnät, säger projektledare Karin Varberg.

Besked om var sträckningen ska gå förväntas närmast om ett år.

På bilden nedan kan du se vilket område som påverkas och senareläggs.

Karta 

Planläggningen av Södra Storvreta innebär att Fullerö bostäder länkas samman med befintlig bebyggelse i Storvreta genom en ny huvudgata. Området utvecklas till en attraktiv boendemiljö med närhet till kollektivtrafik, gröna och rekreativa värden och kommer att ha god tillgång till förskolor, grundskola och en fullstor idrottshall.

Bebyggelsen planeras bestå av cirka 950 bostäder varav cirka 550 som småhus och resterande del i flerbostadshus. Upplåtelseformer ska variera inom området med hyresrätter, bostadsrätter och eventuellt andra ägandeformer. 

Detaljplanearbetet som pågår för Södra Storvreta görs i samarbete med Kärnhem bostadsproduktion AB och Nordr i en så kallad ankarbyggherreprocess. Arbetssättet är nytt för Uppsala kommun och innebär att säkra ett hållbart genomförande med marknadens och byggaktörernas perspektiv. 

Samråd för detaljplan för Södra Storvreta, etapp 1

Förslaget till detaljplan för Södra Storvreta etapp 1 var ute på samråd under perioden 17 augusti–28 september 2020. Under samrådsperioden var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Under samrådet bjöd vi in till digitala informationsmöten, dessa hölls 26 augusti och 14 september. Under mötena presenterade vi förslaget och deltagare hade möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion. Du kan ta del av de inspelade mötena i efterhand på nedan länk.

Ta del av informationsmöten och samrådshandlingar

Tidplan etapp 1 

Se även information om kraftledningsgatan.

  • Samråd 17 augusti–28 september 2020
  • Granskning vår/sommar 2021
  • Antagande höst 2021
Uppdaterad: