De sydöstra stadsdelarna

Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Planen omfattar utvecklingen av sju nya stadsdelar i sydöstra Uppsala. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området.

Kommunstyrelsen gav 11 maj 2016 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med fördjupad översiktsplan för Uppsala Södra station och de sydöstra stadsdelarna.

Fördjupningen av översiktsplanen syftar till att bädda för en utveckling av området som uppfyller mål och inriktningar i översiktsplanen och fyrspårsavtalet med staten och region Uppsala.

Enligt avtalet ska Uppsala kommun säkerställa 33 000 nya bostäder, varav 21 500 av dessa inom planområdet för den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna. Även en ny tågstation i Bergsbrunna ingår i överenskommelsen.

Arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen började år 2017. Efter det har samråd, dialoger och utställningar genomförts kopplat till planen. Planen har även delvis reviderats utifrån de yttranden som kommit in. 28 februari 2022 antog kommunfullmäktige den slutgiltiga versionen.

Information om planerna för de sydöstra stadsdelarna

Uppdaterad: