Hammarparkens detaljplan

Detaljplanen för Hammarparken var ute på samråd 2019. Många synpunkter kom in och nu har vi lyssnat på dem. Den justerade detaljplanen tar större hänsyn till områdets naturnära egenskaper. Fler träd och mer natur finns kvar och lekparken får en upprustning. Vi anlägger också en grodbarriär och nya övervintringsplatser för att grodorna ska trivas i området. Från 21 maj fram till 11 juni är detaljplanen ute på granskning.

Detaljplanen är ute på granskning till 11 juni

Fram till 11 juni kan du lämna dina synpunkter på den justerade detaljplanen för Hammarparken. Du hittar detaljplanen och alla handlingar här.

Hammarparkens detaljplan och handlingar 

Lämna synpunkter på Hammarparkens detaljplan

Anpassade hus och ny förskola

Längs Eriksbergsvägen bygger vi nya hus för ungefär 350 lägenheter. Husen anpassar vi efter omgivningen, topografin och husen som redan finns här. I området blir det en ny förskola med plats för 72 barn. Förskolan får en innergård i anslutning till husen.

Bostadsgatan som behöver gå in bland de nya husen är så pass kort att den gröna kopplingen i området blir förstärkt. Det betyder att fler träd och mer natur blir kvar.

Naturen och grönskan i Hammarparken

Naturen är viktig i Eriksberg. Ekebydalen är utpekat som ett värdefullt grönområde för Uppsala. I Hammarparkens detaljplan tar vi fasta på det. Vi utvecklar parker och parkstråk i Hammarparken. De gröna stråken kopplas samman med Ekebydalen och vidare ut i Hågadalen-Nåsten.

  • Det gröna stråket som ligger mellan Pulkabacken och Granitvägen bevarar vi som den bit av natur det är idag. Här och på andra ställen i Hammarparken planterar vi fler träd som hjälper till att bevara områdets biologiska mångfald. Vi lägger också ut fauna depåer: det vill säga död ved där insekter och skyddade arter trivs. 
  • Längs Eriksbergsvägen planterar vi mer vegetation. Cykelstråket längs Eriksbergsvägen skiljs åt från vägbanan med ett brett och grönt stråk av gräs, buskar och träd. Det skapar ett lummigare intryck jämfört med den bevuxna åkermarken som nu finns där.

Grodorna ska trivas i området

Grodorna ska fortsätta trivas i området. De kan övervintra och ha det bra i Ekebydalen. Där bygger vi fler grodhotell: Det är stenrösen där grodorna naturligt får nya platser att övervintra och som gör att de vill stanna i dalen.

För att grodorna inte ska ta sig tillbaka över den trafikerade vägen sätter vi en grodbarriär längs med vägbanan. Grodbarriären blir så pass hög att grodorna inte kan hoppa över den. Om de behöver passera Eriksbergsvägen kan de göra det genom den speciella grodtunneln som vi anlägger under vägen.

Pulkabacken finns kvar

Pulkabacken kommer finnas kvar och se ut precis som idag. Här kan barnen fortsätta åka pulka på vintrarna.

Lekparken rustas upp

Områdets lekpark får en standardhöjning. Vi fräschar upp lekytor, möbler och byter ut lekutrustningen. När det är färdigt finns större lekutbud för fler barn.

Eriksbergsvägen rätas ut 

För att få plats med nya hus så behöver vi räta ut Eriksbergsvägen på sträckan förbi Hammarparken. En rakare väg skapar också mer plats för grönska och bredare gång- och cykelstråk efter vägen. När vägsträckan blir rakare får bilisterna bättre sikt och trafiksäkerheten ökar.

Nya och bredare gång- och cykelvägar

För en mer sammanhållen stadsdel behöver Eriksberg en tydligare koppling mellan olika delar och till staden. Därför bygger vi nya gång och cykelvägar efter Granitvägen. Gång och cykelstråken efter Eriksbergsvägen blir mycket bredare och separerade från vägbanan.

Parkeringar men mindre synlig trafik

Under husen bygger vi två parkeringsgarage: ett under den norra delen och det andra centralt i området. Med parkeringsgaragen blir det färre synligt parkerade bilar i gatunivå.

Ny dagvattendamm renar vattnet

I Ekebydalen anlägger vi en dagvattendamm som renar regn- och smältvatten innan det når Håga ån. Dagvattendammen blir till nytta för grodor och områdets häckande fåglar.

 

 

 

Uppdaterad: