Hammarparkens detaljplan

Detaljplanen för Hammarparken är nu antagen. Många synpunkter kom in under samrådet och granskningen. Under planprocessen har detaljplanen justerats och tar nu större hänsyn till områdets naturnära egenskaper. Fler träd och mer natur finns kvar och lekparken får en upprustning. Vi anlägger också en grodbarriär och nya övervintringsplatser för att grodorna ska trivas i området.

Detaljplanen överklagad

Detaljplanen för Hammarparken överklagades 13 juni 2022. Stadsbyggnadsförvaltningen har skickat överklagandet till Mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen är antagen 

Den 2 juni antogs detaljplanen för Hammarparken av plan- och byggnadsnämnden. Under framtagandet av detaljplanen har en hel del synpunkter kommit in och flera anpassningar har därför gjorts. 

Läs Hammarparkens detaljplan och ta del av handlingarna här

Anpassade hus och ny förskola

Längs Eriksbergsvägen kommer det vara möjligt att bygga nya hus för ungefär 350 lägenheter. Husen anpassas efter omgivningen, topografin och husen som redan finns här. I området blir det en ny förskola med plats för 72 barn. Förskolan får en innergård i anslutning till husen.

Naturen och grönskan i Hammarparken

Naturen är viktig i Eriksberg. Ekebydalen är utpekat som ett värdefullt grönområde för Uppsala. I Hammarparkens detaljplan tar vi fasta på det. Vi utvecklar parker och parkstråk i Hammarparken. De gröna stråken kopplas samman med Ekebydalen och vidare ut i Hågadalen-Nåsten.

  • Det gröna stråket som ligger mellan Pulkabacken och Granitvägen bevarar vi som den bit av natur det är idag. Här och på andra ställen i Hammarparken planterar vi fler träd som hjälper till att bevara områdets biologiska mångfald. Vi lägger också ut fauna depåer: det vill säga död ved där insekter och skyddade arter trivs. 
  • Längs Eriksbergsvägen planterar vi mer vegetation. Cykelstråket längs Eriksbergsvägen skiljs åt från vägbanan med ett brett och grönt stråk av gräs, buskar och träd. Det skapar ett lummigare intryck jämfört med den bevuxna åkermarken som nu finns där.

Grodorna ska trivas i området

Grodorna ska fortsätta trivas i området. De kan övervintra och ha det bra i Ekebydalen. Där bygger vi fler grodhotell: Det är stenrösen där grodorna naturligt får nya platser att övervintra och som gör att de vill stanna i dalen.

För att grodorna inte ska ta sig tillbaka över den trafikerade vägen sätter vi en grodbarriär längs med vägbanan. Grodbarriären blir så pass hög att grodorna inte kan hoppa över den. Om de behöver passera Eriksbergsvägen kan de göra det genom den speciella grodtunneln som vi anlägger under vägen.

Pulkabacken finns kvar

Pulkabacken kommer finnas kvar och se ut precis som idag. Här kan barnen fortsätta åka pulka på vintrarna.

Lekparken rustas upp

Områdets lekpark får en standardhöjning. Vi fräschar upp lekytor, möbler och byter ut lekutrustningen. När det är färdigt finns större lekutbud för fler barn.

Eriksbergsvägen rätas ut 

För att få plats med nya hus så behöver vi räta ut Eriksbergsvägen på sträckan förbi Hammarparken. En rakare väg skapar också mer plats för grönska och bredare gång- och cykelstråk efter vägen. När vägsträckan blir rakare får bilisterna bättre sikt och trafiksäkerheten ökar.

Nya och bredare gång- och cykelvägar

För en mer sammanhållen stadsdel behöver Eriksberg en tydligare koppling mellan olika delar och till staden. Därför bygger vi nya gång och cykelvägar efter Granitvägen. Gång och cykelstråken efter Eriksbergsvägen blir mycket bredare och separerade från vägbanan.

Parkeringar men mindre synlig trafik

Under husen bygger vi två parkeringsgarage, ett under den norra delen och ett centralt i området. Med parkeringsgaragen blir det färre synligt parkerade bilar i gatunivå.

Ny dagvattendamm renar vattnet

I Ekebydalen anlägger vi en dagvattendamm som renar regn- och smältvatten innan det når Hågaån. Dagvattendammen blir till nytta för grodor och områdets häckande fåglar.

 

 

 

Uppdaterad: