Planprogram

I början av 2015 beslutade kommunen att ta fram ett planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. I december 2017 godkändes planprogrammet av plan- och byggnadsnämnden och nu pågår arbetet med att genomföra planprogrammet.

Både ny bebyggelse och utveckling av befintlig

Planprogrammet visar hur Eriksberg kan utvecklas på flera sätt. Det handlar dels om ny bebyggelse och utveckling av stadsdelens nuvarande parker, platser och gator, dels om hur kommunen ska säkerställa offentlig service som till exempel förskolor.

Ekebydalen ska utvecklas för idrott, odling och rekreation, men också för att ta hand om dagvatten från omgivande stadsdelar. Programmet innehåller en markanvändningskarta och riktlinjer som fungerar som vägledning i kommande detaljplanering inom stadsdelen.

Planeringsprocessen

Så här såg processen ut från uppdrag till godkänt planprogram för Eriksberg och Ekebydalen.

Januari 2015 – beslut om uppdrag

Plan- och byggnadsnämnden beslutade att ett planprogram skulle tas fram.

Läs beslutet om planprogram för Eriksberg och Ekebydalen på uppsala.se.

Våren 2015 – arbetet började

Arbetet började med upphandling av underlagsutredningar, besök på skolor med mera.

September 2015 – informationsmöte

Kommunen höll ett informationsmöte i Eriksberg 24 september.

November 2016 – beslut om samråd

Plan- och byggnadsnämnden beslutade att ett förslag till planprogram skulle ställas ut för samråd.

Läs beslutet om samråd för Eriksberg och Ekebydalen.

December 2016 – mars 2017 – samrådstid

Samrådet pågick 15 december 2016 till 15 mars 2017.

Januari 2017 – samrådsmöte

Ett samrådsmöte hölls i Eriksberg 23 januari.

Mars-oktober 2017 – sammanställning och revidering

Stadsbyggnadsförvaltningen sammanställde de yttranden som kommit in och reviderade planprogrammet.

November 2017 – informationsmöte

Ett informationsmöte hölls i Eriksberg 16 november.

November 2017 – beslut om godkännande

Plan- och byggnadsnämnden godkände planprogrammet 23 november 2017.

Läs beslut och handlingar för Eriksberg och Ekebydalen på uppsala.se.

Uppdaterad: