Pågående projekt

Här kan du läsa om de pågående projekten för delar av centrala Eriksberg, del av kvarteret Kalkstenen och Hammarparken.

Delar av centrala Eriksberg (Eriksberg 27:1 m fl.)

I maj 2018 beslutade Plan- och byggnadsnämnden om att påbörja detaljplaneläggningen för delar av centrala Eriksberg (Eriksberg 27:1 m fl.). Planområdet ligger söder om Granitvägen i anslutning till Västertorg. Inom planområdet finns idag bostäder i flerbostadshus, en förskola, en samlingslokal och ett mindre skogsområde med en lekpark. 

Uppsalahem AB föreslår en ny bebyggelsestruktur, som innebär att ett antal kvarter skapas av de befintliga skivhusen tillsammans med ny bebyggelse. Den tillkommande bebyggelsen innehåller cirka 400 bostäder, men inrymmer även förskola, centrumverksamhet och parkering i garage. Förslaget innebär att dagens markparkeringar intill Granitvägen ersätts med nya bostadshus i 4–6 våningar, i syfte att stärka Granitvägens funktion som stadsstråk. Lokaler för centrumverksamhet är i huvudsak koncentrerade till Granitvägen och mot Västertorg. I planområdets södra del föreslås ett läge för en förskola i bottenvåningen i ett av de föreslagna husen. I den östra delen föreslås ett parkeringshus, så kallat mobilitetshus, som kombineras med bostäder och verksamhetslokaler.

Detaljplanen för området kommer att arbetas fram under kommande år med sikte på antagande 2020. Innan detaljplanen antas kommer förslaget samrådas med bland annat länsstyrelsen, andra myndigheter, sakägare och andra berörda.

Läs beslut om planuppdrag för delar av centrala Eriksberg (PDF, 671 KB)

Läs tjänsteskrivelse om planuppdrag för delar av centrala Eriksberg (PDF, 2 MB)

Del av kvarteret Kalkstenen (detaljplan Norby 31:74)

2010 påbörjades ett planarbete i naturområdet mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen (Norby 31:74). Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga tre punkthus i befintlig naturmark, ett lamellhus längs Norbyvägen samt en ny tillfartsgata med anslutning mot Norbyvägen.

Bakgrund

Kommunen äger marken i naturområdet. 2010 beslutade kommunen att markanvisa området till byggaktören Besqab. Kort därefter påbörjades arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området.

Planprocessen

Det första samrådet genomfördes våren 2012. Efter det ställdes ett reviderat planförslag ut för granskning våren 2014. Därefter har kommunen genomfört fördjupade fladdermusinventeringar i området.

I april 2018 ställdes förslaget ut för granskning på nytt. 
Läs planhandlingarna och bakgrunden till beslut om ny granskning.

I november 2018 ställdes ett reviderat planförslag ut för en tredje granskning. Under granskningen kom det in ett stort antal yttranden och namnunderskrifter.
Läs planhandlingarna och bakgrunden till beslut om ny granskning 

Beslut om att anta detaljplanen togs 2018

19 december 2018 antog plan- och byggnadsnämnden detaljplanen.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre punkthus i max 8 våningar och ett lamellhus i max 5 våningar. För att det ska vara enkelt att nå området behöver en ny väg anläggas från Norbyvägen till området.

Detaljplanen är överklagad

En detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla. Under denna tid är det möjligt att överklaga detaljplanen. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Hammarparken

Sedan 2010 har ett arbete pågått med att utveckla Hammarparken med nya bostäder. Hammarparken består av ett park- och naturområde som ligger precis vid gränsen mot kolonilotterna i Ekebydalen.

Möjligheten för nya bostäder ska prövas

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att bebygga delar av Hammarparken med bostäder. Kommunen äger marken och har markanvisat området till byggaktörerna Wallenstam och JM. Ungefär två tredjedelar av bostäderna planeras bli hyresrätter och en tredjedel bostadsrätter.

Planprocessen

19 december beslutade plan- och byggnadsnämnden att genomföra samråd för ett förslag till detaljplan för Hammarparken. Samrådsförslaget innebär att området närmast Ekebydalen kan bebyggas med flerbostadshus i 4–7 våningar. Inom planområdet planeras också för en förskola i en bottenvåning. Pulkabacken och lekplatsen i området kommer att bevaras. De ingår i ett sammanhängande grönområde som sparas mellan den befintliga och den föreslagna bebyggelsen.

Förslaget till detaljplan ute på samråd 5 april-20 maj 2019

Samrådsperioden startar 5 april 2019 och pågår till och med 20 maj 2019. Under perioden har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Läs planförslaget och lämna synpunkter

Granskning av förslaget kan tidigast ske under hösten 2019. Ett antagande av detaljplanen samt försäljning av marken beräknas kunna ske tidigast under 2020.

Uppdaterad: