Pågående projekt

Här kan du läsa om de pågående projekten Kalkstenen och Hammarparken i Eriksberg och Ekebydalen.

Del av kvarteret Kalkstenen (detaljplan Norby 31:74)

Sedan 2010 pågår ett planarbete i naturområdet mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen (Norby 31:74). Här planeras 150 nya bosäder.

Syftet med planarbetet är att möjliggöra fyra punkthus i befintlig naturmark, ett lamellhus längs Norbyvägen, samt en ny tillfartsgata med anslutning mot Norbyvägen.

150 nya bostäder är planerade

Kommunen äger marken i naturområdet. 2010 beslutade kommunen att markanvisa området till byggaktören Besqab. De planerar att bygga cirka 150 nya bostäder, en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter.

Beslut om detaljplanen tas 2018

Det första plansamrådet genomfördes våren 2012. Efter det ställdes ett reviderat planförslag ut för granskning våren 2014. Därefter har kommunen genomfört fördjupade fladdermusinventeringar i området.

Våren 2018 ska förslaget ställas ut för granskning på nytt. Under 2018 tas beslut om försäljning av marken och om detaljplanen kan antas.

Läs plan- och byggnadsnämndens beslut om ny granskning. (PDF, 1 MB)

Hammarparken

Sedan 2010 har ett arbete pågått med att utveckla Hammarparken med bostäder genom markanvisning. Hammarparken utgörs av en stor sluttande gräsplan som ligger i Eriksberg precis vid gränsen mot kolonilotterna i Ekebydalen.

Möjligheten prövas för 300 nya bostäder

Kommunen äger marken och har markanvisat området till byggaktörerna Wallenstam och JM. Kommunen prövar nu möjligheten att bygga cirka 300 bostäder och en förskola i ett av husens bottenvåningar. Ungefär två tredjedelar av bostäderna planeras bli hyresrätter och en tredjedel bostadsrätter.

En detaljplan tas fram 2018

En ny detaljplan håller på att tas fram. Inom planarbetet pågår just nu fördjupade utredningar. Samråd planeras till andra halvan av 2018. Granskning och antagande av detaljplanen samt försäljning av marken beräknas kunna ske 2019.

Pulkabacken berörs inte av utvecklingsplanerna.

Läs beslut om planuppdrag för Hammarparken. (PDF, 885 KB)
Läs underlag till beslut. (PDF, 1 MB)

20 februari 2018