Pågående projekt

Här kan du läsa om de pågående projekten för delar av centrala Eriksberg, del av kvarteret Kalkstenen och Hammarparken i Eriksberg och Ekebydalen.

Delar av centrala Eriksberg (Eriksberg 27:1 m fl.)

I maj 2018 beslutade Plan- och byggnadsnämnden om att påbörja detaljplaneläggningen för delar av centrala Eriksberg (Eriksberg 27:1 m fl.). Planområdet ligger söder om Granitvägen i anslutning till Västertorg. Inom planområdet finns idag bostäder i flerbostadshus, en förskola, en samlingslokal och ett mindre skogsområde med en lekpark. 

Uppsalahem AB föreslår en ny bebyggelsestruktur, som innebär att ett antal kvarter skapas av de befintliga skivhusen tillsammans med ny bebyggelse. Den tillkommande bebyggelsen innehåller cirka 400 bostäder, men inrymmer även förskola, centrumverksamhet och parkering i garage. Förslaget innebär att dagens markparkeringar intill Granitvägen ersätts med nya bostadshus i 4–6 våningar, i syfte att stärka Granitvägens funktion som stadsstråk. Lokaler för centrumverksamhet är i huvudsak koncentrerade till Granitvägen och mot Västertorg. I planområdets södra del föreslås ett läge för en förskola i bottenvåningen i ett av de föreslagna husen. I den östra delen föreslås ett parkeringshus, så kallat mobilitetshus, som kombineras med bostäder och verksamhetslokaler.

Detaljplanen för området kommer att arbetas fram under kommande år med sikte på antagande 2020. Innan detaljplanen antas kommer förslaget samrådas med bland annat länsstyrelsen, andra myndigheter, sakägare och andra berörda.

Läs beslut om planuppdrag för delar av centrala Eriksberg (PDF, 671 KB)

Läs tjänsteskrivelse om planuppdrag för delar av centrala Eriksberg (PDF, 2 MB)

Del av kvarteret Kalkstenen (detaljplan Norby 31:74)

Sedan 2010 pågår ett planarbete i naturområdet mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen (Norby 31:74). Här planeras 150 nya bosäder.

Syftet med planarbetet är att möjliggöra fyra punkthus i befintlig naturmark, ett lamellhus längs Norbyvägen, samt en ny tillfartsgata med anslutning mot Norbyvägen.

150 nya bostäder är planerade

Kommunen äger marken i naturområdet. 2010 beslutade kommunen att markanvisa området till byggaktören Besqab. De planerar att bygga cirka 150 nya bostäder, en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter.

Beslut om detaljplanen tas 2018

Det första plansamrådet genomfördes våren 2012. Efter det ställdes ett reviderat planförslag ut för granskning våren 2014. Därefter har kommunen genomfört fördjupade fladdermusinventeringar i området.

I april 2018 ställdes förslaget ut för granskning på nytt. Under 2018 tas beslut om försäljning av marken och om detaljplanen kan antas.

Läs planhandlingarna och bakgrunden till beslut om ny granskning.

Hammarparken

Sedan 2010 har ett arbete pågått med att utveckla Hammarparken med bostäder genom markanvisning. Hammarparken utgörs av ett skogsområde och en stor sluttande gräsplan som ligger i Eriksberg precis vid gränsen mot kolonilotterna i Ekebydalen.

Möjligheten prövas för 300 nya bostäder

Kommunen äger marken och har markanvisat området till byggaktörerna Wallenstam och JM. Kommunen prövar nu möjligheten att bygga cirka 300 bostäder och en förskola i ett av husens bottenvåningar. Ungefär två tredjedelar av bostäderna planeras bli hyresrätter och en tredjedel bostadsrätter.

En detaljplan tas fram 2018

En ny detaljplan håller på att tas fram. Inom planarbetet pågår just nu fördjupade utredningar. Samråd planeras till årskiftet 2018/2019. Granskning och antagande av detaljplanen samt försäljning av marken beräknas kunna ske 2019.

Pulkabacken berörs inte av utvecklingsplanerna.

Läs beslut om planuppdrag för Hammarparken. (PDF, 885 KB)
Läs underlag till beslut. (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: