Pågående projekt

Här kan du läsa om de pågående projekten för delar av centrala Eriksberg, del av kvarteret Kalkstenen och Hammarparken.

Delar av centrala Eriksberg (Eriksberg 27:1 med flera)

I maj 2018 beslutade Plan- och byggnadsnämnden om att påbörja detaljplaneläggningen för delar av centrala Eriksberg (Eriksberg 27:1 m fl.). Planområdet ligger söder om Granitvägen i anslutning till Västertorg. Inom planområdet finns idag bostäder i flerbostadshus, en förskola, en samlingslokal och ett mindre skogsområde med en lekpark. 

Uppsalahem AB föreslår en ny bebyggelsestruktur, som innebär att ett antal kvarter skapas av de befintliga skivhusen tillsammans med ny bebyggelse. Den tillkommande bebyggelsen innehåller cirka 400 bostäder, men inrymmer även förskola, centrumverksamhet och parkering i garage. Förslaget innebär att dagens markparkeringar intill Granitvägen ersätts med nya bostadshus i 4–6 våningar, i syfte att stärka Granitvägens funktion som stadsstråk. Lokaler för centrumverksamhet är i huvudsak koncentrerade till Granitvägen och mot Västertorg. I planområdets södra del föreslås ett läge för en förskola i bottenvåningen i ett av de föreslagna husen. I den östra delen föreslås ett parkeringshus, så kallat mobilitetshus, som kombineras med bostäder och verksamhetslokaler.

Detaljplanen för området kommer att arbetas fram under kommande år med sikte på antagande 2020. Innan detaljplanen antas kommer förslaget samrådas med bland annat länsstyrelsen, andra myndigheter, sakägare och andra berörda.

Läs beslut om planuppdrag för delar av centrala Eriksberg (PDF, 671 KB)

Läs tjänsteskrivelse om planuppdrag för delar av centrala Eriksberg (PDF, 2 MB)

Del av kvarteret Kalkstenen (detaljplan Norby 31:74)

2010 påbörjades ett planarbete i naturområdet mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen (Norby 31:74). Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga tre punkthus i befintlig naturmark, ett lamellhus längs Norbyvägen samt en ny tillfartsgata med anslutning mot Norbyvägen.

Bakgrund

Kommunen äger marken i naturområdet. 2010 beslutade kommunen att markanvisa området till byggaktören Besqab. Kort därefter påbörjades arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området.

Planprocessen

Det första samrådet genomfördes våren 2012. Efter det ställdes ett reviderat planförslag ut för granskning våren 2014. Därefter har kommunen genomfört fördjupade fladdermusinventeringar i området.

I april 2018 ställdes förslaget ut för granskning på nytt. 
Läs planhandlingarna och bakgrunden till beslut om ny granskning.

I november 2018 ställdes ett reviderat planförslag ut för en tredje granskning. Under granskningen kom det in ett stort antal yttranden och namnunderskrifter.
Läs planhandlingarna och bakgrunden till beslut om ny granskning 

Beslut om att anta detaljplanen togs 2018

19 december 2018 antog plan- och byggnadsnämnden detaljplanen.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre punkthus i max 8 våningar och ett lamellhus i max 5 våningar. För att det ska vara enkelt att nå området behöver en ny väg anläggas från Norbyvägen till området.

MMD upphäver detaljplanen för Södra Kalkstenen

Mark- och miljödomstolen meddelade 14 juli 2020 att de upphäver detaljplanen för kvarteret Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74. Motiveringen är att detaljplanen saknar en beskrivning av miljökonsekvenserna för den hotade insektsarten Cinnoberbagge. Kommunen kommer nu att sätta sig in i domen och göra en bedömning av den fortsatta hanteringen av detaljplanen.

Detaljplanen är överklagad

En detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla. Under denna tid är det möjligt att överklaga detaljplanen. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Hammarparken

Sedan 2010 har ett arbete pågått med att utveckla Hammarparken med nya bostäder. Hammarparken består av ett park- och naturområde som ligger precis vid gränsen mot kolonilotterna i Ekebydalen.

Möjligheten för nya bostäder ska prövas

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att bebygga delar av Hammarparken med bostäder. Kommunen äger marken och har markanvisat området till byggaktörerna Wallenstam och JM. Ungefär två tredjedelar av bostäderna planeras bli hyresrätter och en tredjedel bostadsrätter.

Granskning av detaljplanen för Hammarparken pågår fram till 11 juni 2021

Mellan 21 maj och 11 juni är Hammarparkens detaljplan ute på granskning. Se filmen och ta del av förslaget till detaljplan. Under perioden för granskningen kan du lämna dina synpunkter. 

Se filmen och ta del av Hammarparkens detaljplan.

Samråd om förslaget till detaljplan under våren 2019

5 april till 20 maj 2019 var ett förslag till detaljplan för Hammarparken ute på samråd. Samrådsförslaget innebar att området närmast Ekebydalen kan bebyggas med flerbostadshus i 4–6 våningar. Inom planområdet planeras också för en förskola i en bottenvåning. Pulkabacken och lekplatsen i området kommer att bevaras. De ingår i ett sammanhängande grönområde som sparas mellan den befintliga och den föreslagna bebyggelsen.

Stort engagemang och många synpunkter under samrådet
Engagemanget i området var stort under samrådet och många synpunkter kom in till kommunen. Många av synpunkterna rörde områdets naturvärden, närheten till den befintliga bebyggelsen och en väg som planerades genom området.

Planeringsinriktning tydliggör hur förslaget ska ändras

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 26 mars att godkänna en planeringsinriktning för den fortsatta planeringen av Hammarparken. Planeringsinriktningen tydliggör hur förslaget nu ska ändras inför granskning.

Ändringar i förslaget efter samrådet
Förslaget till detaljplan ska ändras så att ett allmänt grönstråk lämnas mellan den befintliga bebyggelsen i Eriksberg och de nya husen. Detaljplanen kommer fortfarande ge möjlighet att bygga flerbostadshus, som ska variera i höjd och anpassas till terrängen. Bebyggelsen ska bestå av flera kvarter med ett flertal fristående byggnader. Förändringen gör det möjligt för nya bostäder samtidigt som grönytor sparas och de boendes närmiljö bevaras.

Kortare väg in i området
Vägen in i det nya området kommer också att kortas. Den kortare vägen in i området innebär att angöring måste ske delvis via Eriksbergsvägen. Det ska först studeras vidare ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Sträckningen för ett gång- och cykelstråk genom området och förskolans placering ska också utredas.

Bild nedan: Den lilla illustrationen nedan visar samrådsförslaget. Den stora illustrationen visar förslag till förändringar enligt planeringsinriktningen. Det innebär en kortare väg in i området och bevarat grönstråk.


Preliminär tidplan

Den preliminära tidplanen är att detaljplanen går ut granskning i början av 2021. Plan- och byggnadsnämnden fattar sedan beslut om att anta detaljplanen. Det kan tidigast ske under andra kvartalet 2021.

Uppdaterad: