Pågående projekt

Här kan du läsa om de pågående projekten för delar av centrala Eriksberg och Hammarparken.

Delar av centrala Eriksberg (Eriksberg 27:1 med flera)

I maj 2018 beslutade Plan- och byggnadsnämnden om att påbörja detaljplaneläggningen för delar av centrala Eriksberg (Eriksberg 27:1 m fl.). Planområdet ligger söder om Granitvägen i anslutning till Västertorg. Inom planområdet finns idag bostäder i flerbostadshus, en förskola, en samlingslokal och ett mindre skogsområde med en lekpark. 

Uppsalahem AB föreslår en ny bebyggelsestruktur, som innebär att ett antal kvarter skapas av de befintliga skivhusen tillsammans med ny bebyggelse. Den tillkommande bebyggelsen innehåller cirka 400 bostäder, men inrymmer även förskola, centrumverksamhet och parkering i garage. Förslaget innebär att dagens markparkeringar intill Granitvägen ersätts med nya bostadshus i 4–6 våningar, i syfte att stärka Granitvägens funktion som stadsstråk. Lokaler för centrumverksamhet är i huvudsak koncentrerade till Granitvägen och mot Västertorg. I planområdets södra del föreslås ett läge för en förskola i bottenvåningen i ett av de föreslagna husen. I den östra delen föreslås ett parkeringshus, så kallat mobilitetshus, som kombineras med bostäder och verksamhetslokaler.

Detaljplanen för området kommer att arbetas fram under kommande år med sikte på antagande 2024. Innan detaljplanen antas kommer förslaget samrådas med bland annat länsstyrelsen, andra myndigheter, sakägare och andra berörda.

Läs beslut om planuppdrag för delar av centrala Eriksberg (PDF, 671 KB)

Läs tjänsteskrivelse om planuppdrag för delar av centrala Eriksberg (PDF, 2 MB)

Hammarparken - detaljplan är antagen

Sedan 2010 har ett arbete pågått med att utveckla Hammarparken med nya bostäder. Den 2 juni 2022 antogs detaljplanen som möjliggör 350 nya bostäder här. Idag består Hammarparken av ett park- och naturområde som ligger precis vid gränsen mot kolonilotterna i Ekebydalen.

Både hyres- och bostadsrätter

Kommunen äger marken här och har markanvisat området till byggaktörerna Wallenstam och JM. Ungefär två tredjedelar av bostäderna planeras bli hyresrätter och en tredjedel bostadsrätter.

Under samråd och granskning har synpunkter kommit in 

5 april till 20 maj 2019 var ett förslag till detaljplan för Hammarparken ute på samråd och i maj–juni 2021 var planen ute på granskning. Under dessa perioder kunde du lämna dina synpunkter. 

Stort engagemang och många synpunkter under samrådet
Engagemanget i området var stort under samrådet och många synpunkter kom in till kommunen. Många av synpunkterna rörde områdets naturvärden, närheten till den befintliga bebyggelsen och en väg som planerades genom området.

Ändringar i förslaget efter samrådet
Förslaget till detaljplan ska ändrades så att ett allmänt grönstråk lämnas mellan den befintliga bebyggelsen i Eriksberg och de nya husen. Detaljplanen ger fortfarande möjlighet att bygga flerbostadshus, som ska variera i höjd och anpassas till terrängen. Bebyggelsen ska bestå av flera kvarter med ett flertal fristående byggnader. Förändringen gör det möjligt för nya bostäder samtidigt som grönytor sparas och de boendes närmiljö bevaras

Kortare väg in i området
Vägen in i det nya området har kortats. Den kortare vägen in i området innebär att angöring måste ske delvis via Eriksbergsvägen. 

Sträckningen för ett gång- och cykelstråk genom området och förskolans placering har också utretts.

Bild nedan: Den lilla illustrationen nedan visar samrådsförslaget. Den stora illustrationen visar förslag till förändringar enligt planeringsinriktningen. Det innebär en kortare väg in i området och bevarat grönstråk.

Ta del av Hammarparkens detaljplanehandlingar

 

Uppdaterad: