Främre Boländerna är en del av innerstadsstrategin

Utvecklingen av Främre Boländerna är en del av Uppsalas satsning på 2 000 nya jobb per år och också en del av kommunens innerstadstrategi.

Illustration över en potentiell del av Främre Boländerna.

I innerstadstrategin finns inriktningar för hur staden ska byggas och utvecklas. Främre Boländerna kommer att vara en del av innerstaden och därför också en del av denna strategi. Strategin påverkar hur området ska utvecklas. Dessa faktorer tas hänsyn till när detaljplaner utformas och bygglov beviljas. Här är några av de strategiska beslut som påverkar utvecklingen av Främre Boländerna:

 • Bottenvåningar ska fyllas av verksamheter så att staden upplevs mer levande.
 • Taken ska utnyttjas så att de fyller fler funktioner.
 • Byggnaderna ska inte byggas för höga utan värdefulla siktlinjer ska behållas.
 • Nya stadskvarter ska utvecklas för att göra så att fler människor vill verka och bo här.
 • Berika befintlig innerstadsmiljö för att få ett rikare stadsliv.
 • Utveckla stadens värdefulla kulturmiljö så den värnas och görs mer levande genom ändringar och tillägg.
 • Områdets befintliga karaktär ger variation, därför ska dessa utvecklas utifrån sina egna förutsättningar med stadsliv i fokus.

I innerstadsstrategin finns också Främre Boländerna nämnt som ett utvecklingsområde. Där nämns följande riktlinjer för området:

 • Äldre värdefulla industribyggnader tas till vara för att ge området identitet och variation.
 • I området skapas en tydlig entré med torgbildning närmast Resecentrum.
 • Nya gång- och cykelstråk längs med järnvägen och Lennakatten kan på sikt knyta ihop området med Resecentrum.
 • Parkerna i området utvecklas till gröna mötesplatser.
 • En central parkeringsanläggning i anslutning till Resecentrum gör området mer tillgängligt.

Mer om Uppsalas innerstadstrategi.

Uppdaterad: