Främre Boländerna

Nära Uppsala central, en del av Uppsalas innerstad och central business district (CBD).

Skissbild över främre Boländerna, men nya hus med kontor och butiker.

Främre Boländerna är området mellan Strandbodgatan, Museijärnvägen, Björkgatan och rangerbangården. Idag domineras stora delar av främre Boländerna av småskalig industri- och logistikverksamhet. I framtiden vill vi skapa mer plats och möjligheter för befintliga och nya verksamheter i en naturlig utveckling av Uppsala innerstad, till exempel kontor och restauranger där ytterligare tusentals personer ska kunna arbeta, verka och besöka. 

Stadsdelen har med sitt läge intill Resecentrum goda förutsättningar för nya etableringar. Närheten till Arlanda och Stockholm gör läget attraktivt.

Sedan tidigare finns ett strukturprogram för området och i innerstadsstrategin ingår främre Boländerna. Idag arbetar vi med att samordna utvecklingen i hela främre Boländerna samtidigt som planarbete pågår parallellt.

Läs mer om innerstadsstrategin

Läs mer om strukturprogram för Boländerna (PDF, 5 MB)

Ny etappindelning

Uppsala kommuns vision är att främre Boländerna ska omvandlas till innerstad, för att göra den omvandlingen möjlig behöver kommunen justera etappindelningen så att utvecklingsmöjligheterna och därmed genomförandekraften ökar för etapp Ställverket. Etappen utökas även med en av de större fastigheterna i området, Boländerna 8:1, som angränsar Bergsbrunnaplan och Knivstaplan. 

De ökade utvecklingsmöjligheterna i etapp Ställverket tillsammans med de särskilda planeringsförutsättningarna som gäller för främre Boländerna innebär samtidigt att etapperna Motorn, Turbinen, Kolven och Slakthuset slås ihop till en större etapp där utvecklingsmöjligheterna dämpas. I denna nya etapp, Turbinen mfl, kan planläggning ske för att befästa pågående verksamheter och/eller utveckla fastigheterna inom liknande möjligheter som gällande detaljplan medger.

För etapperna Lokstallet, Ångmaskinen och Bangården sker ingen förändring från tidigare planer.

Karta som visar de olika etapperna i planeringen.

Samråd om detaljplan för kvarteret Ställverket med flera

Förslaget till detaljplan för kvarteret Ställverket med flera (Främre Boländerna etapp 1) var ute på samråd under perioden 3 juli–7 september 2020. Under samrådsperioden var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget. På länken nedan hittar du mer information och samrådshandlingar.

Ta del av förslaget till detaljplan

Tidplan, oktober 2019

Vision

Uppsala kommun, Handelskammaren och några av fastighetsägarna har tagit fram en vision för främre Boländerna:

"Den primära målbilden är en stadsdel för företag, både nya och etablerade. Området ska välkomna såväl Early Adopters som internationella kunder och företag. Det är dessutom en levande stadsdel med framåtanda och kunskapsutveckling. En stadsdel som kan främja Uppsala och dess invånare."

Områdets utveckling

På Bergsbrunnagatan och Bolandsgatan och på delar av Säbygatan har ett stort inslag av utåtriktade och besöksintensiva verksamheter vuxit fram, både i gamla industrilokaler och i nyare byggnader. Huvuddelen av de befintliga verksamheterna är av sådan karaktär att de behöver finnas i närheten av sina kunder i Uppsala stad.

Industrierna flyttar successivt till andra stadsdelar och ersätts av andra verksamheter, huvudsakligen kontor och industri med inslag av forskning.

28 juni 2018 beslutade kommunen om ett strukturprogram för främre Boländerna. Beslut om strukturprogrammet är ett viktigt steg framåt mot kommunens vision om att omvandla området. Syftet med strukturprogrammet är att klargöra förutsättningarna för en omvandling till intensivare markanvändning med innerstadskaraktär.

 Läs programhandlingen för främre Boländerna  (PDF, 5 MB)

Prenumerera på nyhetsbrev 

Registrera din e-postadress för att få nyhetsbrevet

Hitta hit

Främre Boländerna är området mellan Strandbodgatan, Museijärnvägen, Björkgatan och rangerbangården.

Karta över främre Boländerna

Kontakt

Om du har frågor till projektledningen kan du skicka e-post till Gustav.Hector@svefa.se.

Uppdaterad: