Främre Boländerna

Främre Boländerna är området mellan Strandbodgatan, Museijärnvägen, Björkgatan och rangerbangården. Idag domineras stora delar av främre Boländerna av småskalig industri- och logistikverksamhet. I framtiden vill vi skapa mer plats och möjligheter för befintliga och nya verksamheter, till exempel kontor och restauranger. Kvarteren ska ha innerstadskaraktär.

Stadsdelen har med sitt läge intill Resecentrum goda förutsättningar för nya etableringar. Närheten till Arlanda och Stockholm gör läget attraktivt. Utbyggnaden längs Stationsgatan slutförs just nu med uppförandet av kontorshuset Juvelen.

Projektplanen är godkänd

En del av projektplanen innehåller etappindelning samt tidsplan för hela främre Boländerna. Området är indelad i åtta etapper, där varje etapp motsvarar en detaljplan. Respektive detaljplan kan vid behov brytas ner i fler och mindre detaljplaner.

För att göra en fortsatt utveckling och investering möjlig i området kring GE-Healthcare finns även behov av utveckling av de fastigheter som ligger närmast. Etapperna Ställverket, Ångmaskinen och Lokstallet kommer därför att prioriteras.

Tidplan för etapperna

Tidplanen för etapperna styrs i första hand av stambanans järnvägsplanering. Stambanans järnvägsplanering kommer att påverka förutsättningarna för de etapper som ligger närmast i tid: Bangården, Slakthuset och till viss del Kolven. I andra hand är det utvecklingen och potentialen för området som styr vilka etapper som prioriteras.

Strukturprogrammet för Främre Boländerna har pekat på en högre täthet av antal personer i väster, med Säbygatan som huvudstråk, samt Bergsbrunnagatan som är och även i fortsättningen ska vara, ett viktigt stråk i innerstaden.

Tidplan, etappindelning för detaljplaner

  • 2019 Ställverket
  • 2020 Lokstallet och Ångmaskinen
  • 2022 Motorn
  • 2023 Bangården
  • 2024 Slakthuset
  • 2025 Turbinen
  • 2026 Kolven

Vision

Uppsala kommun, Handelskammaren och några av fastighetsägarna har tagit fram en vision för främre Boländerna:

"Den primära målbilden är en stadsdel för företag, både nya och etablerade. Området ska välkomna såväl Early Adopters som internationella kunder och företag. Det är dessutom en levande stadsdel med framåtanda och kunskapsutveckling. En stadsdel som kan främja Uppsala och dess invånare."

Områdets utveckling

På Bergsbrunnagatan och Bolandsgatan och på delar av Säbygatan har ett stort inslag av utåtriktade och besöksintensiva verksamheter vuxit fram, både i gamla industrilokaler och i nyare byggnader. Huvuddelen av de befintliga verksamheterna är av sådan karaktär att de behöver finnas i närheten av sina kunder i Uppsala stad.

Industrierna flyttar successivt till andra stadsdelar och ersätts av andra verksamheter, huvudsakligen kontor och industri med inslag av forskning.

28 juni 2018 beslutade kommunen om ett strukturprogram för främre Boländerna. Beslut om strukturprogrammet är ett viktigt steg framåt mot kommunens vision om att omvandla området. Syftet med strukturprogrammet är att klargöra förutsättningarna för en omvandling till intensivare markanvändning med innerstadskaraktär.

 Läs programhandlingen för Främre Boländerna  (PDF, 5 MB)

Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyhetsbrevet

Hitta hit

Främre Boländerna är området mellan Strandbodgatan, Museijärnvägen, Björkgatan och rangerbangården.

Kontakt

Om du har frågor till projektledningen kan du skicka e-post till Gustav.Hector@svefa.se.

Uppdaterad: