Främre Boländerna

Främre Boländerna är området mellan Strandbodgatan, Museijärnvägen, Björkgatan och rangerbangården. Idag domineras stora delar av främre Boländerna av småskalig industri- och logistikverksamhet. I framtiden vill vi skapa mer plats och möjligheter för befintliga och nya verksamheter, till exempel kontor och restauranger. Kvarteren ska ha innerstadskaraktär.

Stadsdelen har med sitt läge intill Resecentrum goda förutsättningar för nya etableringar. Närheten till Arlanda och Stockholm gör läget attraktivt. Utbyggnaden längs Stationsgatan slutförs just nu med uppförandet av kontorshuset Juvelen.

Vision

Uppsala kommun, Handelskammaren och några av fastighetsägarna har tagit fram en vision för främre Boländerna:

"Den primära målbilden är en stadsdel för företag, både nya och etablerade. Området ska välkomna såväl Early Adopters som internationella kunder och företag. Det är dessutom en levande stadsdel med framåtanda och kunskapsutveckling. En stadsdel som kan främja Uppsala och dess invånare."

Områdets utveckling

På Bergsbrunnagatan och Bolandsgatan och på delar av Säbygatan har ett stort inslag av utåtriktade och besöksintensiva verksamheter vuxit fram, både i gamla industrilokaler och i nyare byggnader. Huvuddelen av de befintliga verksamheterna är av sådan karaktär att de behöver finnas i närheten av sina kunder i Uppsala stad.

Industrierna flyttar successivt till andra stadsdelar och ersätts av andra verksamheter, huvudsakligen kontor och industri med inslag av forskning.

Tidsplan

28 juni 2018 beslutade kommunen om ett strukturprogram för främre Boländerna. Beslut om strukturprogrammet är ett viktigt steg framåt mot kommunens vision om att omvandla området. Syftet med strukturprogrammet är att klargöra förutsättningarna för en omvandling till intensivare markanvändning med innerstadskaraktär.

Hitta hit

Främre Boländerna är området mellan Strandbodgatan, Museijärnvägen, Björkgatan och rangerbangården.

 Läs programhandlingen för Främre Boländerna  (PDF, 5 MB)

Uppdaterad: