Så utvecklar vi området omkring den nya järnvägsstationen

I samband med att en ny järnvägsstation ska byggas kommer en stadsdel att utvecklas kring stationen. Den nya stadsdelen ska bli en nod i de sydöstra delarna av Uppsala och utvecklas till ett levande centrumområde.

I området precis närmast järnvägsstationen ska det främst göras plats för nya arbetsplatser, service och handel. Utvecklingen av det området kommer delvis att skötas av ett utvecklingsbolag som ska bildas år 2024.

Läs mer om utvecklingsbolagets arbete.

I anslutning till det nya centrumområdet ska bostadskvarter byggas. Den nya stadsdelen ska utvecklas på ett klimatsmart sätt och vara ett föredöme i Sverige för hållbart stadsbyggande.

Bostäder för allas trivsel

De nya bostadskvarteren ska både bli trygga och trivsamma med mycket gröna inslag. Den nya stadsmiljön är tänkt att präglas av två hållbara urbana karaktärer. Vid stadsnoden och utmed boulevarden planerar vi för framtidens stadskvarter och i de omgivande bostadskvarteren planerar vi för framtidens trädgårdsstad. Det ska bli en varierad bebyggelse med olika typer av hus där det både finns bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Framtidens stadskvarter och trädgårdsstad ska bli en plats där människor kan mötas och umgås.

Utvecklas med hänsyn till omgivningen

Det nya området kring järnvägsstationen är idag obebyggt och det finns många kultur-och miljöintressen att ta hänsyn till. Samtidigt saknar området teknisk försörjning i form av vatten, el, avlopp, internet med mera. En infrastrukturplan har därför tagits fram för området. Planen visar vilka förutsättningar och riktlinjer det finns att ta hänsyn till inför att detaljplaner ska tas fram.

En nod för kollektivtrafik

Området kring den nya järnvägsstationen kommer att bli en viktig nod för kollektivtrafiken både i Uppsala och regionen. Här kommer både tågen och spårvagnarna att stanna samt lokala och regionala bussar. För att underlätta snabba byten ska vi bygga på ett sådant sätt att det blir tryggt, tillgänglig och enkelt att byta mellan olika trafikslag. I anslutning till E4:an ska en trafikplats byggas.

Utvecklingen av stadsdelar i närheten

I de sydöstra delarna av Uppsala ska flera nya stadsdelar utvecklas fram till år 2050. De närmaste åren kommer den största utvecklingen att ske i Sävja samt kring den nya järnvägsstationen. För att läsa mer kring den utveckling som ska ske i Sävja besök vår webbplats Sävja.

Uppdaterad: