Hållbarhetscertifiering

Bygget av Tullgarnsbron ska certifieras utifrån hållbarhetsprogrammet Ceequal.

CEEQUAL är ett evidensbaserat hållbarhetscertifieringssystem för infrastrukturprojekt, vilket betyder att man måste bevisa hur väl man jobbar med hållbarhetsfrågorna i projektet.

Så här går det till

När man jobbar med CEEQUAL i ett projekt följer man upp en rad olika frågor inom områden som projektplanering, människor och samhället, markanvändning och landskap, kulturmiljö, naturmiljö, vatten, fysiska resurser och transport. Hur man presterar bedöms sedan av tredje part.

Varför certifiering?

Beslutet att certifiera med CEEQUAL fattades i första hand av kommunen för att få en helhetssyn på projektets egenskaper som funktion, säkerhet, ekonomi, estetik och miljö samt visa sitt hållbarhetsarbete för allmänheten och andra intressenter. Projektet är en möjlighet för kommunen, projekteringen och entreprenörerna att höja sin kunskapsnivå vad gäller hållbarhetsarbete och CEEQUAL.

Rapportering av planerings- och projekteringsfasen har avslutats och delverifiering av projektet skedde under september 2021.

Det här sker under byggfasen

Snart påbörjas CEEQUAL-arbetet i byggfasen, tillsammans med entreprenörerna. Medvetenheten kring just hållbarhetsfrågorna har ökat inom respektive organisation och mellan beställar- och projekteringsorganisationen tack vare arbete med CEEQUAL, vilket kommunen hoppas ska fortsätta under byggfasen.

Att följa upp och bedöma arbetet med hållbarhet är speciellt viktigt när arbetet sker så nära vår grundvattentäkt i Uppsalaåsen. Andra viktiga frågor som CEEQUAL bedömer i projektet är hur vi hanterar naturmiljöfrågor så som träd och djur på platsen, tillgänglighet för gående och cyklister under byggnation och drift, hur väl projektet passar in i det omgivande landskapet och hur material väljs, samt påverkan vad gäller klimatutsläpp från projektet.

Läs mer om hållbarhetscertifiering av mark, anläggningar, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer

Uppdaterad: