Tidplan och planerade arbeten

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för byggnationen som omfattar vägen från Sjukhusvägen över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan. Mark- och miljödomstolen meddelade 5 Augusti 2020 i sin dom att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Tidplan

  • De förberedande arbeten på östra sidan är under utförande med en uppskattad sluttid på oktober 2022
  • Markentreprenaden (markarbeten) på västra sidan av Fyrisån (Studenternas) planerar vi att börja med under andra kvartalet 2022 och avsluta fjärde kvartalet 2023.
  • Vårt mål är att hela projektet, med anslutande vägar samt brodelen över vattnet, ska vara klar för trafik vid årsskiftet 2023–2024.
  • Den omgivande marken vid brofästena (gräsytor, planteringar och liknande) kommer att göras färdig senast sommar 2024.
  • På östra sidan utförs sista delen av ledningsarbetena mellan Östra Ågatan–Industrigatan och när det är färdigställt så påbörjas kvarstående ledningsarbetena vid Sågargatan under juni månad.
  • Vid Tullgarnbron så anlägger entreprenören arbetsbryggor för kommande arbeten i Fyrisån. Det är klart på västra sidan och under vecka 17 kommer förberedande åtgärder att påbörjas på östra sidan av Fyrisån.

Grävarbeten startar 2021

Innan vi börjar bygga bron över ån måste en mängd förberedande arbeten genomföras på den omgivande marken på båda sidor av Fyrisån. Hela arbetsområdet ska etappvis även stängslas in. Vi börjar vi gräva närmast ån i Kungsängsesplanaden, det arbetet startar i månadsskiftet oktober/november 2021.

Kungsängsesplanaden kommer under arbetets gång även att justeras i höjd och sidled för att anpassas till bron.

Allt det här medför att trafiken på Kungsängsesplanaden från Sågargatan samt mellan Sågargatan och Mältargatan kommer att behöva ledas om till andra gator under entreprenadtiden. Projektet ansvarar för att räddningstjänsten, leveranser, tillgänglighet till berörda fastigheter, näringsidkare säkerställs. Trafikanter ombeds följa aktuell skyltning.

För att få en bra anslutning till bron, och med hänsyn till grundvattenskyddet, krävs det också en om- och tillbyggnad av Ulleråkersvägen på västra sidan av Fyrisån (Studenternas).

Båttrafik

Vi bygger en öppningsbar bro så att större båtar kan passera på Fyrisån. Den segelfria höjden blir 3,8 m över medelvattenståndet i Fyrisån, vilket gör att mindre båtar kan passera.

Projekt Tullgarnsbron har fått ett beslut från Sjöfartsverket om avlysning av farled 921, dvs förbud för båt-och fartygstrafik förbi arbetsplatsen. Beslutet gäller under perioden 16 oktober 2021 till 14 april 2022.

Det avlysta området börjar ca 500 meter norr om Kungsängsbron och sträcker sig sedan ca 220 meter norrut.

Tullgarnsparken

Upprustning av Tullgarnsparken ingår inte i projektet för Södra Åstråket eller Tullgarnsbron. Parkområdet ryms inom den ordinarie verksamheten hos stadsbyggnadsförvaltningen och är inte ett eget projekt.

Uppdaterad: