Tidplan och planerade arbeten

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för byggnationen som omfattar vägen från Sjukhusvägen över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan. Detaljplanen var ute på granskning från 29 april till 31 maj 2019. Granskningstiden förlängdes och pågick till och med 24 juni 2019. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 23 mars 2020, den överklagades till Mark- och miljödomstolen (juni 2020).

Domstolen meddelade 5 Augusti 2020 i sin dom att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Planerade arbeten

Innan vi börjar bygga bron över ån måste en mängd förberedande arbeten genomföras på den omgivande marken på båda sidor av Fyrisån. De förberedande arbetena med gatuarbeten i korsningen av Östra Ågatan och Kungsängsesplanaden har redan börjat. Det vi gör nu är inte beroende av upphandlade entreprenörer.
Projekteringen fortlöper enl tidplan, vår förhoppning är att entreprenaden ska påbörjas 2021

Korsningen Sjukhusvägen/Ulleråkersvägen

Vi börjar redan i höst med de förberedande arbetena i korsningen. Arbetena gör det möjligt att bygga den nya gatuanslutningen till Tullgarnsbron. Dessa arbeten är inte beroende av upphandlingen ovan, de startar i november och kommer att ta ungefär 10 veckor. Den befintliga Ulleråkersvägen ska även byggas om enligt detaljplanen, breddas och flyttas närmare Studenternas. 

I november ska samtidigt, i samma korsning, Vattenfall-fjärrvärme anlägga nya
fjärrvärmeledningar. När det är klart ska Vattenfall-el flytta alla stora elkablar till sidan
närmast studenternas.

Arbeten i brobyggets närhet

Vårens planerade arbeten i Fyrisån 

Under 2021 kommer en tillfällig monteringsspont sättas på plats i Fyrisån, två meter
ut från strandkanten längs med den befintliga sponten. Båtar kommer att kunna
passera trots det. Under tiden 15 april till 30 maj kommer inga arbeten alls att göras i ån, det kan grumla vattnet och störa Aspfisken som har sin lekperiod då.

Torget i Kungsängen

En befintlig tom yta i Kungsängen ska byggas om till torg. Torgombyggnaden är planerad till 2022. Anledningen är att alla nödvändiga arbeten i Kungsängsesplanaden inför brobygget måste vara helt färdiga innan torget kan göras klart.

Östra Ågatan

Det anslutande projektet för ombyggnaden av Östra Ågatan fortsätter. Den första etappen som pågår nu beräknas bli klar i februari. I de två kommande etapperna breddas gångbanan mot fastigheterna och körbanan smalnas av. Vi bygger också om den befintliga cykelbanan och bygger en ny på västra sidan av gatan. 

Upprustning av Tullgarnsparken ingår inte i projektet för Södra Åstråket eller Tullgarnsbron. Parkområdet ryms inom den ordinarie verksamheten hos
stadsbyggnadsförvaltningen och är inte ett eget projekt.

Uppdaterad: