Tidplan och planerade arbeten

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för byggnationen som omfattar vägen från Sjukhusvägen över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan. Mark- och miljödomstolen meddelade 5 Augusti 2020 i sin dom att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Tidplan

  • Kungsängsesplanaden mellan Sågargatan-Industrigatan är nu öppnad för biltrafik
  • Anslutande arbeten på Östra Ågatan till Kungsängsesplanaden är planerad att färdigställas under augusti-september 2022
  • Iordningställande av ytan framför fastigheten mellan Östra Ågatan-Industrigatan är planerad att påbörjas september/oktober med sluttid december 2022
  • Arbetet vid Sågargatan fortsätter och med uppskattad sluttid november 2022
  • Bro entreprenaden fortsätter med grundläggningsarbeten 2022
  • Sleven Säfwenbergs väg och Ulleråkersvägen planeras vara öppen för trafik december 2022
  • Vårt mål i projektet är att anslutande gator och brodelen över Fyrisån ska stå klara årsskiftet 2023-2024
  • Iordningställande av grönyta i anslutning mot Tullgarnsparken sker våren 2024
  • Anläggande av ny belysning mellan Eklundshovsbacken – Kungsängsbron planeras utföras 2023

Grävarbeten startar 2021

Grävarbeten pågår både på östra och västra sidan och sker i olika etapper 2022-2023.

Det medför att Gång- och cykelbanor kan förändras med nya sträckningar men allmänheten kan passera på ett säkert sätt. Vänligen följ skyltar och anvisningar. Vid osäkerhet påkalla entreprenörens uppmärksamhet vid passage.

Båttrafik

Vi bygger en öppningsbar bro så att större båtar kan passera på Fyrisån. Den segelfria höjden blir 3,8 m över medelvattenståndet i Fyrisån, vilket gör att mindre båtar kan passera.

Projekt Tullgarnsbron har fått ett beslut från Sjöfartsverket om avlysning av farled 921, dvs förbud för båt-och fartygstrafik förbi arbetsplatsen. Beslutet gäller under perioden 16 oktober 2022 till 15 april 2023.

Det avlysta området börjar ca 500 meter norr om Kungsängsbron och sträcker sig sedan ca 220 meter norrut.

Tullgarnsparken

Upprustning av Tullgarnsparken ingår inte i projektet för Södra Åstråket eller Tullgarnsbron. Parkområdet ryms inom den ordinarie verksamheten hos stadsbyggnadsförvaltningen och är inte ett eget projekt.

Uppdaterad: