Tidplan och planerade arbeten

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för byggnationen som omfattar vägen från Sjukhusvägen över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan. Förslaget är ute på granskning 29 april till och med 24 juni 2019 (detaljplanen var ute på samråd 2014).
Läs mer

Planerade arbeten 2019-2020

Innan vi börjar bygga bron över ån måste en mängd förberedande arbeten genomföras på den omgivande marken på båda sidor av Fyrisån. Under hösten 2019 kommer vatten- och avloppsledningar läggas om i anslutande gator på östra sidan (Kungsängsesplanaden). Dessa ledningsarbeten måste utföras i år eftersom de har kopplingar till reningsverket, som i sin tur ska byggas om under 2020–2022.

Under hösten börjar vi med om- och nyanläggning av södra Ulleråkersvägen vid Sten Stures förskola på västra sidan av ån.

Vi planerar att börja bygga Tullgarnsbrons brodel under hösten 2020 och arbetet beräknas pågå till och med slutet av 2021.

Torg byggs klart

I ett parallellt projekt ska vi bygga klart de allmänna platserna i det bostadskvarter som ligger närmast brobygget. Där ska ett mindre torg färdigställas och trottoaren närmast bebyggelsen ska breddas till cirka 2,5 meter till förmån för gångtrafik. Därmed kommer Östra Ågatans körbana bli smalare.

Uppdaterad: