Tidplan och planerade arbeten

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för byggnationen som omfattar vägen från Sjukhusvägen över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan. Mark- och miljödomstolen meddelade 5 Augusti 2020 i sin dom att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Tidplan

2023

  • Broentreprenaden jobbar med att färdigställa anslutande vägar, gång- och cykelbanor, förberedande arbete inför plantering av träd.
  • Broklaffen monteras under september.
  • Trafiksignalerna i korsningen Sleven Säfwenbergs väg-Sjukhusvägen färdigställs under oktober.
  • Trädplantering sker från början av oktober.
  • Färdigställande av grönytor mot åsen klart under oktober.

2024

  • Bron öppnar för trafik i april.
  • Brygga, grönyta och planteringar på nordöstra sidan är färdigställda till sommaren.

Grävarbeten

Det kvarstår mindre grävarbeten på sydvästra delen fram till Sten Stures förskola.

Kommunen ber allmänheten att fortsätta följa skyltar och anvisningar för säkra passager i området. Vid osäkerhet tar vi gärna emot synpunkter för att underlätta och bibehålla säkerheten.

Båttrafik

Vi bygger en öppningsbar bro så att större båtar kan passera på Fyrisån. Den segelfria höjden blir 3,8 m över medelvattenståndet i Fyrisån, vilket gör att mindre båtar kan passera.

Farleden kommer nu vara avlyst för passage fram till 23 februari 2024.

Det avlysta området börjar cirka 500 meter norr om Kungsängsbron och sträcker sig sedan crika 220 meter norrut.

Mer info om underrättelser för sjöfarande på Sjöfartsverkets webbplats

Tullgarnsparken

Upprustning av Tullgarnsparken ingår inte i projektet för Södra Åstråket eller Tullgarnsbron. Parkområdet ryms inom den ordinarie verksamheten hos stadsbyggnadsförvaltningen och är inte ett eget projekt.

Uppdaterad: