Tidplan och planerade arbeten

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för byggnationen som omfattar vägen från Sjukhusvägen över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan. Detaljplanen var ute på granskning från 29 april till 31 maj 2019. Granskningstiden förlängdes och pågick till och med 24 juni 2019. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 23 mars 2020 men har ännu inte vunnit laga kraft. Läs mer

Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen (juni 2020). Domstolen meddelade 5 Augusti 2020 i sin dom att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Planerade arbeten

Innan vi börjar bygga bron över ån måste en mängd förberedande arbeten genomföras på den omgivande marken på båda sidor av Fyrisån. Först kommer vatten- och avloppsledningar läggas om i anslutande gator på östra sidan (Kungsängsesplanaden). Preliminärt kan dessa arbetena starta under första kvartalet 2021. 

Samtidigt kommer vi då starta om- och nyanläggning av södra Ulleråkersvägen vid Sten Stures förskola på västra sidan av ån (vid Studenternas).

Tullgarnsbrons brodel kommer att kunna starta först när de förberedande markarbeten är färdiga.

Arbeten i brobyggets närhet

I ett parallellt projekt ska vi bygga klart de allmänna platserna i det bostadskvarter som ligger närmast brobygget. När ledningsarbetena är klara ska ett mindre torg färdigställas i området. 

På den södra delen av Östra Ågatan, närmast Kungsängsesplanaden, kommer belysningen att bytas ut och förtätas. Trottoaren närmast bebyggelsen ska breddas till cirka 2,5 meter till förmån för gångtrafik. Därmed kommer Östra Ågatans körbana bli smalare. 

Uppdaterad: