Tidplan och planerade arbeten

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för byggnationen som omfattar vägen från Sjukhusvägen över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan. Detaljplanen var ute på granskning från 29 april till 31 maj 2019. Granskningstiden förlängdes och pågick till och med 24 juni 2019. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 23 mars 2020 men har ännu inte vunnen laga kraft. Läs mer

Planerade arbeten

Innan vi börjar bygga bron över ån måste en mängd förberedande arbeten genomföras på den omgivande marken på båda sidor av Fyrisån. Under början av 2020 kommer vatten- och avloppsledningar läggas om i anslutande gator på östra sidan (Kungsängsesplanaden). 

Samtidigt kommer vi starta om- och nyanläggning av södra Ulleråkersvägen vid Sten Stures förskola på västra sidan av ån (vid Studenternas).

Vi planerar att börja bygga Tullgarnsbrons brodel under våren 2021 och arbetet beräknas pågå till 2022.

Torg byggs klart

I ett parallellt projekt ska vi bygga klart de allmänna platserna i det bostadskvarter som ligger närmast brobygget. På Östra Ågatan, närmast Kungsängsesplanaden, ska belysningen bytas ut och förtätas. Trottoaren närmast bebyggelsen ska breddas till cirka 2,5 meter till förmån för gångtrafik. Därmed kommer Östra Ågatans körbana bli smalare. När ledningsarbeten är klara ska ett mindre torg färdigställas i närheten.

Uppdaterad: