Tidplan och planerade arbeten

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för byggnationen som omfattar vägen från Sjukhusvägen över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan. Mark- och miljödomstolen meddelade 5 Augusti 2020 i sin dom att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Tidplan

  • Ö Ågatan–Kungsängsesplanaden är nu öppen för biltrafik.

  • Ytan framför fastigheten mellan Ö Ågatan–Industrigatan är nu färdigställd.

  • Broentreprenaden jobbar med grundläggningsarbeten och brokonstruktionen.

  • Broklaff och pylon monteras hösten 2023.

  • Ny asfaltsbeläggning utförs på Sjukhusvägen våren 2023.

  • Sleven Säfwenbergs väg och S Ulleråkersvägen färdigställs 2023.

  • Trädplantering sker hösten 2023.

  • Anläggande av ny belysning, asfalt sker under perioden januari-juli 2023.

Grävarbeten

Grävarbeten sker både på östra som västar sidan under hela 2023.

Kommunen ber allmänheten att fortsätta följa skyltar och anvisningar för säkra passager i området. Vid osäkerhet tar vi gärna emot synpunkter för att underlätta och bibehålla säkerheten.

Till våren kommer våra arbeten att bli mer visuella vilket medför att det kan vara värt ett besök eller följa projektet via fliken ”Panoramavy över Tullgarnsbron”

Båttrafik

Vi bygger en öppningsbar bro så att större båtar kan passera på Fyrisån. Den segelfria höjden blir 3,8 m över medelvattenståndet i Fyrisån, vilket gör att mindre båtar kan passera.

Projekt Tullgarnsbron har fått ett beslut från Sjöfartsverket om avlysning av farled 921, det vill säga förbud för båt-och fartygstrafik förbi arbetsplatsen. Beslutet gäller under perioden 16 oktober 2022 till 15 april 2023.

Det avlysta området börjar ca 500 meter norr om Kungsängsbron och sträcker sig sedan ca 220 meter norrut.

Tullgarnsparken

Upprustning av Tullgarnsparken ingår inte i projektet för Södra Åstråket eller Tullgarnsbron. Parkområdet ryms inom den ordinarie verksamheten hos stadsbyggnadsförvaltningen och är inte ett eget projekt.

Uppdaterad: