Hospitalsträdgården

Hospitalsträdgården utvecklas till Ulleråkers stadsdelspark och ett besöksmål i Södra åstråket. Platsen har en intressant berättelse och var sedan 1800-talet del av Upsala central-hospitals park- och trädgårdsanläggning. Sedan sjukhusverksamheten lades ner har grönområdet fått växa fritt. Nu förädlas parkens kvaliteter utifrån Ulleråkers unika natur-, kultur- och vistelsevärden. Se filmerna som berättar om hur vi utvecklar Hospitalträdgården och hur vi arbetar med biologisk mångfald.

Bild: White arkitekter

Filmer

 

Utvecklingen - från träda till grönska

Sedan kommunen förvärvade Ulleråker har insatser gjorts varje år för att förädla den historiska parkmiljön och höja vistelsevärdena. Hospitalsträdgården är en park för natur- och kulturupplevelser. Här värnas naturens lugn och rikedom.  

Utegym och uteservering i parkmiljö

Hälsa och motion är en central del av parken. Södra Åstråket används flitigt för promenader och löpning av Uppsalaborna. Mellan Lundellskas idrottshall och bouleplanen har vi anlagt ett utegym och motoriklek i parkmiljön. Här rustas gång- och cykelvägar, cykelparkering, sittplatser för uteservering och trivsam belysning. 

LONA -projekt för naturpedagogik och biologisk mångfald

I Hospitalsträdgården pågick under 2020-2022 ett LONA-projekt för att öka den biologiska mångfalden och habitat för pollinatörer i staden.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag från Naturvårdsverket som ska stimulera långsiktiga naturvårdsengagemang. Det är den största nationella satsningen i arbetet med lokal naturvård. Hospitalsträdgården är ett av flera projekt som fått bidrag.

Stärka kopplingar och öka tillgängligheten

Parken rustas med gångvägar, entréer, bänkar, skyltar och belysning som stärker kopplingen till omgivningen. I mittaxeln framför Hospitalsbyggnaden finns nu ett terrassystem med gångvägar och en tillgänglig gångramp över åsens höjdrygg. 

Spela boule i engelsk parkmiljö

En bokningsbar bouleplan har anlagts för alla att nyttja. Intill har Hospitalsträdgårdens egna ”engelska park” återskapats med slingrande gångar och bänkar under de stora ekarna.

Upptäcka genom lek

På lördag den 18 maj inviger vi den nya utflyktslekplatsen ”Trädgårdslandet” - en gårdsmiljö med stall, snickarbod, kök, fik och käpphästbana. Intill finns en naturlek med kojor och stigar att upptäcka. Lekmiljön är anpassad för att kunna ta emot större grupper med väderskydd och plats att äta. Under våren kommer barnens fruktträdgård att planteras och lekmiljön utrustas med redskap och käpphästar

Dialoger med förskola, skola och barnfamiljer har givit underlag för lekplatsens utformning.

Konst och kultur

Verk av flera konstnärer höjer parkens upplevelsevärde.De två första konstverken består av har konstnärerna förädlat Ulleråkers gamla träd till konst med starka kopplingar till platsen. Ett av dom, Parallella rum vann ett stort designpris i maj 2023. Läs mer om konsten i Ulleråker Länk

Mötesplats för odling

Självförsörjning var viktigt för sjukhusverksamheten i Ulleråker och här fanns åkermark, odlingar och växthus. Odling är en självklar del i Hospitalsträdgården. Nu arrenderar Odlarföreningen Ulleråker mark för att skapa en social miljö för odling och gemenskap.

Plats för högtider och evenemang

Här har midsommarfirande, dans och högtider tagit plats i många år. Hospitalsträdgården är en stadsnära samlingsplats för midsommarfirande, andra högtider och evenemang. Vi har också i år, skapat en ny tradition med Valborgsfirande. De stora ytorna är öppna för spontan aktivitet.

Gestaltning genom förvaltning

Träd, buskar och växter med natur- och kulturhistoriskt värde har röjts fram selektivt för att återskapa historiska strukturer och skapa nya parkelement. Alléer och gamla träd vårdas och nya växter planteras. Här finns till exempel en 300 m lång allé av pioner från tidigt 1900-tal.  

 

Uppdaterad: