Hospitalsträdgården

Hospitalsträdgården utvecklas till Ulleråkers stadsdelspark och ett besöksmål i Södra åstråket. Platsen har en intressant berättelse och var sedan 1800-talet del av Upsala central-hospitals park- och trädgårdsanläggning. Sedan sjukhusverksamheten lades ner har grönområdet fått växa fritt. Nu förädlas parkens kvaliteter utifrån Ulleråkers unika natur-, kultur- och vistelsevärden.

Bild: White arkitekter

Detta händer i Hospitalsträdgården under 2020

Sedan kommunen förvärvade Ulleråker har insatser gjorts varje år för att återskapa den historiska parkmiljön och höja vistelsevärdena. Hospitalsträdgården är dubbelt så stor som Stadsträdgården och blickar ut över Årike Fyris. Här värnas naturens lugn och artrikedom.  

Gestaltning genom förvaltning

Träd, buskar och växter med natur- och kulturhistoriskt värde röjs fram selektivt för att återskapa historiska strukturer och skapa nya parkelement. Alléer och gamla träd vårdas och nya växter planteras. Här finns till exempel en 200 m lång rad av pioner från tidigt 1900-tal.  

Skapa ytor för vistelse och biologisk mångfald

Självförsörjning var viktigt för sjukhusverksamheten i Ulleråker och här fanns åkermark, odlingar och växthus. Idag är växthuset borta och åkermarken är intagen av invasiva växter. Nu bearbetas marken för att skapa ängsmark och fält för blommor och bin. Ytor klipps som vistelseytor för aktiviteter och evenemang. Här kan du köpa honung från biodlare intill solrosfälten.

Stärka kopplingar och öka tillgängligheten

Parken rustas med gångvägar, entréer, bänkar, skyltar och belysning som stärker kopplingen till omgivningen. Ett terrassystem med gångvägar över åsens höjdrygg planeras för att skapa en tillgänglig väg från Ulleråker till Hospitalsträdgården i mittaxeln framför Hospitalsbyggnaden.

Spela boule i engelsk parkmiljö

En bokningsbar bouleplan har anlagts för alla att nyttja. Intill har Hospitalsträdgårdens egna ”engelska park” återskapats med slingrande gångar och bänkar under stora ekar, precis som vid sekelskiftet.

Upptäcka genom lek

I Hospitalsträdgården planeras en lekmiljö för nyfikna barn i alla åldrar. Dialoger med förskola, skola och barnfamiljer ger underlag för lekplatsens utformning.     

En park med konst och kultur

Verk av flera konstnärer höjer parkens upplevelsevärde. Under året anläggs verk av två träkonstnärer som förädlat Ulleråkers gamla träd till konst med starka kopplingar till platsen.

Fruktträdgård

Tidigare fanns 200 fruktträd och 500 bärbuskar i Hospitalsträdgården. Nu återskapas fruktträdgården med nya och ympade sorter av frukt- och bärbuskar. Alla är välkomna att plocka!

Mötesplats för odling

Odling är en självklar del i Hospitalsträdgården. Kommunen kommer arrendera ut mark till Ulleråkers odlarförening för att skapa en social miljö för odling strax norr om vindbron.

Plats för högtider och evenemang

Här har midsommarfirande, dans och högtider tagit plats i många år. Hospitalsträdgården är en stadsnära samlingsplats för midsommarfirande, andra högtider och evenemang.

 

Uppdaterad: