Detaljplan för området

Plankarta

Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark och hur bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovprövning.
Se plankarta för området med delförstoringar

Planbeskrivning

Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan. 
Läs detaljplanen för Östra Fyrislund på uppsala.se

Strategiskt program för Östra Fyrislund

Programmet syftar till att ge ramar för hur området ska omvandlas från i huvudsak jordbruksmiljö till stadsmiljö.Tyngdpunkten i programmet ligger på den övergripande strukturen av gator, kvartersmark med skilda användningssätt, grönstruktur/dagvattenhantering samt några bärande gestaltningsprinciper. Programmet är styrande för plan- och byggnadsnämnden vid detaljplaneläggning av området.
Läs strategiskt program för Östra Fyrislund

Uppdaterad: