Grönytor

I det nya området anlägger vi ett grönstråk som tar hand om områdets dagvatten genom att fördröja och rena dagvattnen från verksamhetsområdet. Grönstråket blir även ett rekreationsområde. I anslutning till stråket etableras restauranger och serviceverksamheter.

Illustration av gata längs dagvattendamm.Gata som går förbi dagvattendamm i området. Illustration: Werket

Grönstruktur inom planområdetBilden visar dagvattenstråk och grönytor inom planområdet. Illustration: Werket

Uppdaterad: