Trafik

För att hantera den ökade trafiken i området har vi breddat väg 282, Almungevägen. En ny större gata, Söderhällbygatan, har byggts i nord-sydlig riktning. Den ansluter det nya verksamhetsområdet till väg 282 och Rapsgatan.

Sommaren 2018 öppnade områdets nya vägar för allmän trafik.

Illustration av Söderhällbygatan.Söderhällbygatan. Illustration: Werket

Gång- och cykel

Inom planområdet skapas ett system av gång- och cykelbanor. Ett huvudstråk för gående och cyklister planeras längs med Söderhällbygatan som är den nya större gatan i området. Gång- och cykelbanor byggs också längs dagvattenstråket, samt längs lokalgator i öst/västlig riktning förbi service-centrumkvarteret.

Illustration översikt gång- och cykelstråk.Översikt över gång och cykelstråk inom planområdet. Illustration: Werket

Uppdaterad: