Stadsutveckling

Gottsundaområdet planeras med fokus på social hållbarhet. Här skapas en stadsmiljö som främjar inkludering och social sammanhållning.

180319_Perspektiv 02.jpg

Planering och vision  

I arbetet med att utveckla Gottsundområdet har kommunen tagit fram ett planprogram. Programmet beskriver en omfattande stadsutveckling av området med tusentals nya bostäder, nya arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg. I ett planprogram anger kommunen sin viljeinriktning för ett område. Planprogrammet är vägledande för den fortsatta planeringen.

Planprogrammet för Gottsundaområdet utgör planeringen för nya bostäder, arbetsplatser och offentliga platser som parker och torg. Programmet fokuserar på att knyta samman området med stråk som ger förutsättningar för en trygg och trivsam miljö. Läs planprogrammet här

Stadsutveckling längs stråk och platser

Utvecklingen innebär att målpunkter i området kopplas samman med stråk som strukturerar den nya bebyggelsen. Genom att fylla mellanrummen mellan befintlig bebyggelse skapas nya stadsmiljöer som stärker förbindelserna och främjar människoflöden.

Stadsnoden i södra Uppsala

Översiktsplanen för Uppsala pekar ut Gottsundaområdet som en ny stadsnod i södra Uppsala. Området kring Gottsunda centrum ska genomgå en omfattande förändring för att bli en levande stadskärna med blandad bebyggelse och offentliga funktioner som simhall, bibliotek och kulturinstitutioner. 

 

 

Uppdaterad: