Pågående projekt

Gottsunda står inför en spännande utveckling där befintlig bebyggelse kompletteras med nya byggnader och gatustrukturer för att skapa en mer levande och trygg stadsdel. Genom att skapa sammanhängande stråk för gång, cykel, kollektivtrafik och bil, ges förutsättningar för ett utökat stadsliv och en tillgängligare stadsdel.

planområde gottsunda.jpg

Under de senaste åren har många Gottsundabor engagerat sig och nya idéer om hur framtidens Gottsundaområde kan utvecklas har kommit fram. Vi är tacksamma över detta engagemang. En del av önskemålen för framtidens Gottsundaområde har vi kunnat tillgodose. Andra tar vi med oss som viktig kunskap i det fortsatta arbetet med att utveckla Gottsundaområdet.

Levande bottenvåningar med lokaler för kultur och centrumverksamhet längs viktiga stråk är centrala i stadsutvecklingen. Genom att främja en ökad rörlighet inom Gottsunda och till närliggande områden, skapas en mer dynamisk och tillgänglig miljö för invånare och besökare.

Nya flerbostadshus och markbostäder kommer att bidra till ett varierat utbud av boendemiljöer och främja social hållbarhet i stadsdelen. Kvarterens storlekar utformas för att skapa trygga bostadsgårdar med plats för grönska. Samtidigt säkerställer planerna lätt åtkomst till allmänna platser mellan kvarteren.

Med väldefinierade gång- och cykelvägar blir det hög genomsläpplighet i stadsdelen, vilket tillsammans med levande boendemiljöer ökar tryggheten och tillgängligheten till mötesplatser och det offentliga rummet.

Vill du lära dig mer om detaljplaneprocessen, klicka här.

Uppdaterad: