Pågående planering

För att förverkliga omvandlingen av Kungsängen från industriområde till en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och service behöver nya detaljplaner tas fram. Just nu pågår flera planarbeten i olika delar av stadsdelen.

Tullgarnsbron

Detaljplanen innebär i korthet att ge möjlighet att uppföra en ny kombinerad bro för biltrafik och gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden. I detaljplaneområdet ingår även gatorna Kungsängsesplanaden och Ulleråkersvägen.

Läs mer om Tullgarnsbron

Ångkvarnen

Vi har sedan 2016 arbetat med en detaljplan för kvarteret Ångkvarnen. Syftet med planen är att skapa en central stadsdel med unik industrikaraktär. Med torg, stråk och gator vill vi skapa bra kopplingar mellan stadskärnan, Kungsängen och Fyrisån.

Läs mer om Ångkvarnen

Norra Hovstallängen

10 april 2019 fattade kommunstyrelsen direktiv om att bygga en skola, förskola och en fullstor idrottshall på den tidigare busstomten. Området får även fler arbetsplatser i attraktivt läge nära Uppsala central.

De nya lokalerna beräknas ge ett tillskott på cirka 2500 arbetstillfällen. Skolan blir en F-9 skola för 780 elever och ska ha en fullstor idrottshall och en förskola för 144 barn. Under mark skapas ett mobilitetscenter för 350 bilar åt Uppsala Parkering AB.

Läs mer om Norra Hovstallängen.

Detaljplan för Kungsängen 24:3, 29:1

I december 2017 beslutade plan- och byggnadsnämnden att inleda planarbetet för ett område i centrala Kungsängen, längs med Kungsgatan. Fastighetsägaren har begärt planbesked för att undersöka möjligheten att utveckla området med bostäder, handel och kontor.

Länk till beslut om planbesked för Kungsängen 24:3, 29:1 (PDF, 2 MB)

Länk till tjänsteskrivelse (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: