Pågående planering

För att förverkliga omvandlingen av Kungsängen från industriområde till en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och service behöver nya detaljplaner tas fram. Just nu pågår flera planarbeten i olika delar av stadsdelen.

Tullgarnsbron

Detaljplanen innebär i korthet att ge möjlighet att uppföra en ny kombinerad bro för biltrafik och gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden. I detaljplaneområdet ingår även gatorna Kungsängsesplanaden och Ulleråkersvägen.

Läs mer om Tullgarnsbron

Ångkvarnen

Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016 att inleda planarbetet för kvarteret Ångkvarnen (Kungsängen 22:2, 37:4 samt delar av Kungsängen 1:2). Planområdet utgörs idag av bebyggelse där Lantmännen bedriver livsmedelsindustri med lång historisk kontinuitet. Ambitionen är att tillvara platsens centrala läge och skapa en tät, attraktiv och varierad stadsbebyggelse där även flera av de befintliga industribyggnaderna bevaras och konverteras.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en blandning av bostäder, förskolor, olika typer av verksamheter samt allmänna platser. Planen ska också göra det möjligt att skapa förbättrade förbindelser mellan det befintliga bostadsområdet i Kungsängen och Fyrisåns åstråk.

Läs beslut om planbesked för Ångkvarnen (PDF, 2 MB)

Länk till tjänsteskrivelse (PDF, 1 MB)

Läs planeringsinriktning för Ångkvarnen (PDF, 22 MB)

Norra Hovstallängen

27 juni 2017 beslutade plan- och byggnadsnämnden att inleda planarbetet med Norra Hovstallängen. Syftet är att pröva möjligheten att kunna bygga en skola och en förskola i ett centralt och pendlarnära läge i staden.

Länk till beslut om planbesked för Norra Hovstallängen (PDF, 1 MB)

Länk till tjänsteskrivelse (PDF, 2 MB)

Detaljplan för Kungsängen 24:3, 29:1

I december 2017 beslutade plan- och byggnadsnämnden att inleda planarbetet för ett område i centrala Kungsängen, längs med Kungsgatan. Fastighetsägaren har begärt planbesked för att undersöka möjligheten att utveckla området med bostäder, handel och kontor.

Länk till beslut om planbesked för Kungsängen 24:3, 29:1 (PDF, 2 MB)

Länk till tjänsteskrivelse (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: