Pågående planering

För att förverkliga omvandlingen av Kungsängen från industriområde till en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och service behöver nya detaljplaner tas fram. Just nu pågår flera planarbeten i olika delar av stadsdelen.

Tullgarnsbron

Detaljplanen innebär i korthet att ge möjlighet att uppföra en ny kombinerad bro för biltrafik och gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden. I detaljplaneområdet ingår även gatorna Kungsängsesplanaden och Ulleråkersvägen.

Läs mer om Tullgarnsbron

Ångkvarnen

Vi har sedan 2016 arbetat med en detaljplan för kvarteret Ångkvarnen. Syftet med planen är att skapa en central stadsdel med unik industrikaraktär. Med torg, stråk och gator vill vi skapa bra kopplingar mellan stadskärnan, Kungsängen och Fyrisån.

Läs mer om Ångkvarnen

Norra Hovstallängen

10 april 2019 fattade kommunstyrelsen direktiv om att bygga en skola, förskola och en fullstor idrottshall på den tidigare busstomten. Området får även fler arbetsplatser i attraktivt läge nära Uppsala central.

De nya lokalerna beräknas ge ett tillskott på cirka 2500 arbetstillfällen. Skolan blir en F-9 skola för 780 elever och ska ha en fullstor idrottshall och en förskola för 144 barn. Under mark skapas ett mobilitetscenter för 600 bilar åt Uppsala Parkering AB.

Ett detaljplaneförslag har tagits fram och i januari-mars 2021 var detaljplaneförslaget öppet för samråd. De synpunkter som har kommit in kommer att sammanställas och eventuellt görs justeringar i detaljplanen efter det. Plan- och byggnadsnämnden ska efter det godkänna det nya förslaget innan det går vidare till granskning. 

Samrådshandlingar för Norra Hovstallängen som varit öppna för synpunkter.

Mer om den generella detaljplaneprocessen i kommunen.

Tidplan

Samråd detaljplanen 22 januari – 5 mars 2021
Försäljningsprocess april – okt 2021
Flytt av fjärrvärmeledningar maj – aug 2021
Rivning av byggnader aug – dec 2021
Granskning av detaljplanen kvartal 1 2022
Antagande av detaljplanen kvartal 3 2022
Byggnation kvartal 4 2022 – kvartal 2 2025
Sanering 2022 (alternativt i samband med byggnationen)
Utbyggnad av allmän plats 2023 – 2025

Bakgrund

27 juni 2017 beslutade plan- och byggnadsnämnden att inleda planarbetet med Norra Hovstallängen. Syftet var att pröva möjligheten att kunna bygga en skola och en förskola i ett centralt och pendlarnära läge i staden.

Länk till beslut om planbesked för Norra Hovstallängen (PDF, 1 MB)

Länk till tjänsteskrivelse (PDF, 2 MB)

Detaljplan för Kungsängen 24:3, 29:1

I december 2017 beslutade plan- och byggnadsnämnden att inleda planarbetet för ett område i centrala Kungsängen, längs med Kungsgatan. Fastighetsägaren har begärt planbesked för att undersöka möjligheten att utveckla området med bostäder, handel och kontor.

Länk till beslut om planbesked för Kungsängen 24:3, 29:1 (PDF, 2 MB)

Länk till tjänsteskrivelse (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: