Så här ser förslaget ut

I Norra Hovstallängen planerar vi för att en byggaktör ska kunna bygga grundskola, förskola, idrottshall, centrumverksamhet, kontorslokaler och ett underjordiskt garage. Kommunen ska också bygga ett torg i området. Platsen ska samspela med övriga Kungsängen men också bidra med en egen identitet där barnens perspektiv dominerar. Detta gör vi genom att skapa miljöer som är gröna, lekfulla och tilldragande.

Översiktsvy-puff.jpg

 

Förskola och grundskola
Centralt garage och parkeringar
Kontor och centrum
Stadslivet - gator och torg i området
Bevarande av vissa kulturhistoriska byggnader
Principer för utseendet på området
Tillgänglighet, cykel-, bil- och kollektivtrafik

Förskola och grundskola

I Norra Hovstallängen kommer ett stort utrymme ges till skolverksamhet. Både en förskola och en grundskola byggs här. Vi vill gestalta byggnaderna och omgivningen utifrån värdeorden varmt, vänligt och lekfullt.

Skolbyggnaden är tänkt att vara attraktiv för alla åldrar och kommer att byggas i ytterkant av tomten, längs gatorna som finns i området. Detta är för att skydda skolbarnens utemiljö från buller från vägen och luftföroreningar från trafiken.

Planen gör det möjligt att bygga en grundskola för 780 elever och en förskola med åtta avdelningar för 144 barn.

Lokalerna i skolan och skolgården är tänkta att fungera som en mötesplats för hela Kungsängen och för människor i alla åldrar. Det betyder att skolgården kan användas av allmänheten efter skoltid och att skollokaler kan hyras för föreningsverksamhet exempelvis.

Skolgård med fokus på fysisk aktivitet

Skolgården, eller friytan som den också kallas, vill vi göra så varierad som möjligt. Här ska det vara grönska med träd och höjdskillnader. Vi vill stimulera till fysisk aktivitet och se till att det finns tillgång på både sol och skugga. Det ska också vara möjligt att ha pedagogiska inslag utomhus och ytan ska också vara användbar för dagvattenhantering.

Vi har tagit fram riktlinjer för yta och kvalitet för utemiljö vid förskola och skola. Grundkravet i riktlinjerna är att varje barn ska ha 40 kvadratmeter i friyta i utemiljön på en förskola, och motsvarande 30 kvadratmeter i grundskola. Dock får vi göra ett undantag för skolor i innerstaden eftersom det finns mindre utrymme här. Här behöver det vara minst 20 kvadratmeter per barn i friyta utomhus i förskola, och minst 15 kvadratmeter friyta utomhus per barn i grundskola.

Vi ser att det är viktigt för barnen att skolgården blir användbar under olika vädersituationer och kommer att föreslå att markägaren placerar nya träd, kuperad terräng och skärmtak och pergolas på lämpliga ställen för att skapa väderskyddade och skuggiga platser och begränsa påverkan från kraftig vind.

Kommunen kommer att hyra skollokalerna

Uppsala kommun säljer marken och hyr sedan skollokalerna. Idag äger kommunen marken i Norra Hovstallängen. Kommunstyrelsen har beslutat att marken ska säljas till en byggaktör som i sin tur bygger skola, förskola, garage och kontor och kommersiella verksamheter. Vi har som mål att välja ut en aktör som kan finnas med på lång sikt och som kan presentera ett förslag med hög kvalitet både ur ett stadsbyggnadsperspektiv och ett barnperspektiv. När vi säljer marken kommer vi också att skriva ett avtal som innebär att vi ska hyra grundskolan och förskolan och idrottshallen när dessa står klara.

Eftersom vi noggrant har planerat hur och vad byggaktören får bygga och måste godkänna ett bygglov innan byggstart, så kommer byggnaderna och skolgården att byggas med de krav som vi har. Vissa förändringar från de ritningar och illustrationer vi gjort i samrådsskedet kan förekomma eftersom vi vill ge utrymme för byggaktören att till viss del forma den byggnad de själva kommer äga. Det kommer att ske i samarbete med kommunen.

Skolgård Islandsgatan 23 nov.jpg

Bild: Illustration Islandsgatan från detaljplan.

Till toppen av sidan och menyn

Centralt garage och parkeringar – också tillgängligt för besökare i staden

För att service och leveranser till verksamheterna i området ska fungera smidigt och för att avlasta övriga parkeringshus och bilparkeringar i innerstaden, planerar vi för ett underjordiskt garage i Norra Hovstallängen.

I planen för garaget skapas cirka 350 bilparkeringsplatser. Vi har beräknat att det finns ett behov av 73 parkeringsplatser för kontor, 12 platser för grundskolan och 8 för förskolan. Resterande drygt 300 platser kan användas som besöksparkering. Det kommer också att finnas en lastningsyta där leveranser av varor kan göras av lastbilar.

Den allmänna ingången till garaget är tänkt att ha en hiss för både personer och cyklar. Det kommer också vara möjligt att ordna en infartsramp för cyklar till garaget från Kungsgatan och Siktargatan.

Längs Muningatan kan korttidsparkeringar för hämta och lämna till skolan ordnas.

Till toppen av sidan och menyn

Kontor och centrum

I Norra Hovstallängen är det förutom skola och garage också planerat för kontorsbyggnader och centrumverksamheter. Några av dessa är tänkta att byggas ovanpå skollokalerna, andra byggs i gatuplan med entréer från det omgivande gatunätet. Planen är att minimera utsikten över skolgården för att barnen inte ska känna sig övervakade. Kontorsbyggnaderna kan få en mer stram utformning för att kunna särskilja dessa från skolbyggnaderna.

Kontors- och centrumverksamheterna på Siktargatan i den norra delen av Norra Hovstallängen är tänkta att förstärka stadsstråket som leder ned till kvarteret Ångkvarnen och Fyrisån.

Totalt omfattar de kommersiella verksamheterna cirka 24 700 kvadratmeter bruttoarea, inklusive kontorsbyggnaden Navet i norr.

Till toppen av sidan och menyn

Stadslivet - gator och torg utvecklas i området

De allmänna stråken och platserna i Norra Hovstallängen består av gång- och cykelvägar, gator och torg. Vi har planerat att göra en förlängning av Dragarbrunnsgatan med ett gång- och cykelstråk för att koppla ihop Kungsängen med den centrala innerstaden.

Platsen intill karaktärsbyggnaden Köttinspektionen, ritad av stadsarkitekten Gunnar Leche, planerar vi att utveckla till ett viktigt kulturbärande torg och en mötesplats i Kungsängen. Det här blir också en av flera entréer till området. Från torget blir det också möjligt att röra sig längs ett gång- och cykelstråk som ansluter till skolgården och till nya och befintliga stråk i stadsdelen ned mot Mjölnarparken, och via Islandsgatan.

Vi vill också skapa fler möjligheter till stadsliv genom att bygga tydliga kopplingar till innerstaden, södra Kungsängen och Fyrisån där människor också gärna träffas.

Området ska kunna nås från flera håll och vi fokuserar på att göra det lätt för gående och cyklister att ta sig till och genom området.

Vi vill se en grönare miljö i området än idag och planerar därför att minska mängden hårda ytor och istället öka grönskan med träd, buskar och gräs. Vi kommer också att koppla samman det gröna i Norra Hovstallängen med Mjölnarparkens gröna område.

Vi kommer att behöva ta ner flera träd vid Kungsgatan, för att göra plats för en ny gatusektion och parkeringar för rörelsehindrade. Dessa träd kommer att ersättas eller flyttas inom området.

Till toppen av sidan och menyn

Bevarande av vissa kulturhistoriska byggnader

Navet, Busstornet och Köttinspektionen är de byggnader som kommer att bevaras. Planförslaget visar på en möjlig sammankoppling med Navet genom en inglasning mellan ny och befintlig bebyggelse, som skulle kunna användas av kontorsverksamheterna i den nya bebyggelsen och i Navet.

Vi vill att de nya byggnaderna ska ha en hög arkitektonisk kvalitet med respekt för omgivande kulturhistoriska byggnader. Färgsättning och detaljutformning ska variera för att bryta ned skalan mot omgivande gator och mot skolgården.

Busstornet

En äldre byggnad som kallas Busstornet ska bevaras och kommer att ligga mitt på den planerade skolgården. Den uppfördes ursprungligen för att tillgodose behovet av kontor och personalutrymmen för det regionala bolaget Gamla Uppsala buss. Det är en kvadratisk byggnad ritad av Gunnar Leche som har ett säteritak och är funkisinspirerad med enkla putsade fasader och regelbundna fönsterrader. I anslutning till trapphuset i byggnaden finns en stor unik väggmålning över Uppsala med omnejd som är väl värd att bevara.

Planen är att Busstornet ska användas för fritidsklubb och träffpunkt för äldre. Byggnaden skulle även kunna användas till föreningsverksamhet efter skoltid för olika intressen och åldersgrupper.

Navet

I hörnet Strandbodgatan – Kungsgatan finns en kontorsbyggnad som kallas Navet och en intilliggande verkstad som uppfördes under tidigt 1990-tal. Byggnaden är inte utpekad som kulturhistoriskt värdefull, men eftersom den har en tidstypisk postmodernistisk arkitektur med mycket hög kvalitet ska den bevaras då den kan betraktas som värdefull att bevara i framtiden.

Det kommer att vara möjligt att göra mindre förändringar på byggnaden, men dessa ska göras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Köttinspektionen

I den före detta köttbesiktningsbyrån, som också kallas Köttinspektionen, på Strandbodgatan håller flera verksamheter och kulturföreningar till. Byggnaden har även den en unik arkitektonisk karaktär ritad av den berömde arkitekten Gunnar Leche på 1930-talet och ska därför bevaras. Vi äger byggnaden och kommer att fortsätta göra det.

Strandbodgatan-Kungsgatan 23 nov.jpg

Bild: Illustration från Kungsgatan-Strandbodgatan från detaljplan.

Till toppen av sidan och menyn

Principer för utseendet på området

Eftersom taken kommer att synas väl för omkringliggande bostäder och verksamheter kommer installationer och byggnadsdelar på taken att smälta in i miljön.

För att bevara en god utsikt enligt de siktlinjer som finns i staden kommer byggaktören inte bygga högre än cirka 25meter från gatunivå. I den norra delen vid byggnaden som ska bevaras och kallas Navet, kan det bli sex våningsplan som mest. Grundskolan och förskolan blir som högst 21 meter höga från gatunivån.

Området ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och kännas inbjudande.

Läs mer om hur skolgården kommer att bli, som tar stor plats i området.

Till toppen av sidan och menyn

Tillgänglighet, cykel-, bil- och kollektivtrafik

Det finns bra möjligheter att ta sig till Norra Hovstallängen både med bil, buss, cykel och som gångtrafikant. Det garage som kommer att byggas här kommer inte att bidra till framkomlighetsproblem enligt den analys som är gjord.

Gång- och cykeltrafik

Vi föreslår att en allmän gång- och cykelbana ordnas längs Kungsängsgatan. Längs med Strandbodgatans båda sidor finns gång- och cykelbanor, varav det södra är mycket brett och välanvänt. Även längs med Kungsgatan och Muningatan finns gång- och cykelbanor på båda sidor.

De allmänna stråken för gång- och cykeltrafik kopplar samman Norra Hovstallängen med Islandsgatan, Kungsgatan och Mjölnarparken. Kungsängsgatan kopplas samman med torget vid Köttinspektionen med en gång- och cykelbana.

Utöver detta skapas stråk över skolgården som leder till skolbyggnaderna och dess entréer. De allmänna stråken gör området tillgängligt för gående och cyklister, och bidrar till att koppla samman innerstaden och Kungsängen, samtidigt som skolgården och skolan kan nås för barn och elever på ett säkert sätt, och från flera håll.

En ny gångbana mellan Kungsgatan och Islandsgatan placeras framför idrottshallen. Detta stråk öppnar upp området mot den nya bebyggelsen på Kungsgatan och gör så att det är lätt att nå hållplatserna för kollektivtrafiken på Kungsgatan.

Vi har också planerat för övergångsställen över Kungsgatan, Strandbodgatan och vid korsningen av Siktargatan och Kungsängsgatan. Detta är särskilt viktigt då många barn och unga kommer att passera dessa gator för att komma till och från skolan.

Kollektivtrafik

Det är redan idag lätt att ta sig till området med kollektivtrafik. Kungsgatan trafikeras av flera busslinjer (både stadsbuss och regiontrafik) och det finns en busshållplats precis intill Norra Hovstallängen. Resecentrum ligger cirka en kilometer nordost om området och den södra uppgången till järnvägen ligger cirka 150 meter bort.

När Kungsgatan byggs om kommer sannolikt busshållplatsen att placeras mitt framför den planerade huvudentrén till skolan. I ett annat ombyggnadsprojekt kommer vi att bygga om Kungsgatan och då anlägga separata busskörfält i mitten av gatusektionen.

Tillgänglighet i området

Området är relativt plant, vilket ger goda förutsättningar för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp.

Till toppen av sidan och menyn

Uppdaterad: