Hospitalet

Hospitalet i Ulleråker är en av Uppsalas mest imponerande byggnader. Under vintern 2018-2019 genomfördes en tävling för att hitta en en aktör som kan ta över ägandet från kommunen, för att utveckla och tillgängliggöra en del av kulturarvet. Processen är avbruten och återupptas när detaljplanearbetet kommit längre och marknadsläget är mer stabilt.

Hospitalet var en del i en av Sveriges äldsta vårdinstitutioner med anor tillbaka till medeltiden. Byggnaden stod färdig 1885 och skapades för psykiatrisk vård i en tid då staten ökade sitt ansvar för medborgarnas välfärd.


Hospitalet sett från Hospitalsparken genom mittaxeln.

Hospitalet bär på många berättelser och var en del i en av Sveriges äldsta vårdinstitutioner med anor tillbaka till medeltiden. Byggnaden stod färdig 1885 och skapades för psykiatrisk vård i en tid då staten ökade sitt ansvar för medborgarnas välfärd. Grundplanen är tydligt inspirerad av äldre slottsanläggningar och ritades av arkitekten Axel Kumlien, en välrenommerad arkitekt på medicinalstyrelsen. Kumlien inspirerades av barockens och nyklassicismens byggnadsideal. Hans hantverksskicklighet syns i verk som Grand Hotell i Stockholm och ett stort antal praktfulla sjukhus, lasarett och hospital i Sverige.

Utformat för ändamålet

Byggnadens utformning präglades av tidens vårdideologi. De sinnessjuka skulle bort från den förvirrande omvärlden och bringas i ordning genom en regelbunden livsföring, renlighet och ordning. Ordningen återspeglas i den fysiska miljöns strikta symmetri och åtskillnader mellan olika kategorier av patienter. För att få ljusa korridorer utformades byggnaderna med en korridor med en enkel rad rum på ena sidan och rumshöjder uppemot fyra meter. Byggnadens mittdel har en utformning som kyrkobyggnad som rymmer ett kapell och under denna en festsal. 

Träd, parker och gårdar

Hospitalets placering på åsen dominerar landskapet på ett självklart sätt. Hospitalet saknar huvudentré men parkens gångar sammanbinder entréerna från de olika avdelningarna. Träden som planterades var av exotiskt ursprung och flera unika sorter, såsom guldträd, valnöt, akacia och blodlönn. Baksidan mot väst var av enklare karaktär med avskilda rastgårdar för varje avdelning med lönnar och varsin paviljong. Parkens mittaxel nyanlades 1937 efter att Astri Taube-Bergman donerat fontänen Solglimt till Frey Svensson, tidigare överläkare vid Hospitalet. Fontänen är ett signum för Hospitalet och som idag givit namn till parken. 

Solglimtsparken.

Solglimt av Astri Taube, gåva till överläkare Frey Svensson. 

Filmade visningar av Hospitalet 

Inför den idétävling som hållits under genomfördes ett antal rundvandringar för anmälda intressenter. Den sista visningen filmades, så att du kan följa med i efterhand. 

Film 1: Hospitalets exteriör

Film 2: Hospitalets interiör

Uppdaterad: