Uppsala bygglogistikcenter

Uppsala har ett bygglogistikcenter som ska bidra till att minska transporter till och från byggprojekten i Rosendal, Ulleråker och Östra Sala backe. Andra områden kan inom Uppsala tätort kan tillkomma. Genom att samordna transportflödet kan vi minska antalet byggtransporter i staden och växa mer hållbart.

Ny satsning på återbruk

Våren 2023 lanserar Bygglogistikcenter en ny återbrukstjänst för nytt överblivet byggmaterial.
Läs mer om återbruket.

Är du intresserad? Välkommen att kontakta oss för mer information.

Uppsala ska växa smart och hållbart

Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen enligt kommunens mål och budget. Det ställer krav på att arbeta på nya sätt med bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel.
Läs mer om mål och budget på uppsala.se.

Med Uppsala bygglogistikcenter vill vi samordna godsflödet och hjälpa till att minska antalet byggtransporter i staden. Det minskar i sin tur miljöpåverkan och har flera positiva effekter för boende, näringsidkare och byggaktör verksamma vid byggområden i Uppsala kommun genom att:

  • en kraftig minskning av byggtrafik på allmän väg
  • ökad trivsel för boende och näringsidkare
  • god arbetsmiljö för byggaktörerna
  • ökad leveransprecision och kortare byggtider
  • minskat materialsvinn.

Bygglogistikcenter planerar, samlastar och kör ut leveranser

Byggprojekt tar emot flera leveranser varje dag. Ofta levereras bara några få kolli åt gången, vilket belastar trafikflödet i staden. Godset lagras också ofta på byggområdet vilket tar upp plats och kan skapa oreda i området.

Uppsala bygglogistikcenter samlar ihop mindre leveranser och samordnar godsflödet vid byggområden med hjälp av två huvudsakliga funktioner:

  • en leveransplaneringstjänst som entreprenörer och bygglogistikcenters personal använder för att boka och planera transporter
  • en samlastningscentral som samlar ihop mindre leveranser och kör ut dem till respektive byggområde dagen efter
  • erbjuder korttidslagring på samlastningscentralen.

Alla transporter ska bokas in

Alla transporter ska bokas in i leveransplaneringstjänsten. Det krävs för att det ska kunna levereras material till entreprenörerna.

  • Alla leveranserna ska ha en lossningstid så att väntetid på byggområdet inte uppstår.
  • samlastningscentralen på bygglogistikcenter ska kunna planera samlastade leveranser med slingbilen.

Med hjälp av lossningstider undviker vi köbildning inom byggområdena.

Samlastningscentralen samlar ihop mindre leveranser

Uppsala bygglogistikcenter hjälper entreprenörer att få säkrare byggarbetsplatser genom att ta emot och samla ihop mindre leveranser. Den samlade leveransen körs sedan ut med fossilfria fordon till respektive byggområde dagen efter.

Läs om samlastning och leveranser från bygglogistikcenter

Det skapar förutsättningar för ett effektivt och hållbart byggande. Byggtransporterna i staden minskar och entreprenörerna behöver inte ta emot fler leveranser än nödvändigt.

Underleverantör driver bygglogistikcentret

Bygglogistikcenter finansieras av byggherrarna och drivs av underleverantören Wiklunds Åkeri AB på uppdrag av Uppsala kommun.

Wiklunds genomför arbetet på samlastningsterminalen och de samlade leveranserna därifrån. De ansvarar också för leveransplaneringstjänsten ProMate.