Vision

Visionen beskriver den målbild som arbetet med Eriksberg och Ekebydalen strävar efter.

Eriksberg och Ekebydalen – urbant, grönt och naturnära

Eriksberg och Ekebydalen är en central del av Uppsala med gröna stadsrum anpassade efter topografi och natur. Bebyggelsens olika årsringar är tydligt avläsbara och kompletterar varandra i skala, uttryck och innehåll. Ett levande centrum är noden i en sammanhållen och variationsrik stadsdel. Ett område där människor i alla åldrar möts.

Uppdaterad: