Vad ett planprogram är

Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen (PBL).

I planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen. Programmet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval om markanvändningen inom ett område och att belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i ett tidigt skede.

När ett förslag till planprogram tagits fram ställs det ut för samråd. Under samrådstiden får allmänheten och områdets fastighetsägare och boende, myndigheter och föreningar möjlighet att få information och lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Efter samrådstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och planprogrammet revideras. Samrådsredogörelsen och planprogrammet ska sedan godkännas av plan- och byggnadsnämnden. Ett planprogram är inte juridiskt bindande, det är vägledande i kommande skeden.

Uppdaterad: