Förslag till planprogram för Gottsundaområdet - kortversion

Det här en kortversion av förslaget till planprogram för Gottsundaområdet.

Läs hela förslaget till planprogram för Gottsundaområdet

Visionsbild som visar hur området kring Gottsunda centrum skulle kunna se ut.

Stadsutveckling för ett socialt hållbart Gottsundaområde

Fram till 2050 planerar Uppsala kommun för 340 000 invånare och 70 000 nya arbetsplatser i Uppsala. Nya bostäder ska byggas på många platser runt om i Uppsala. Gottsundaområdet ligger i södra Uppsala där stora förändringar planeras fram till 2050, bland annat i form av flera tusen bostäder och arbetsplatser.

I Bergsbrunna planerar kommunen också för en tågstation som kopplar ihop Ultuna och Gottsunda via en ny bro. Spårvagnstrafiken gör att Gottsundaområdet knyts ihop med centrala Uppsala och hamnar mer centralt med närmare koppling till hela Stockholmsregionen.

Just nu planerar Uppsala kommun mycket i området. Samtidigt passar vi på att utveckla området till en central plats där vi tar tillvara på det som är bra. I programmet utreder vi möjligheten att bygga 5 000 till 7 000 nya bostäder och utveckla områdets parker, torg, gator och kollektivtrafik.

Vi vill också göra det möjligt att bygga nya lokaler för service inom utbildning, idrott, kultur och handel. Programmet har fokus på att ge förutsättningar för en socialt hållbar stadsmiljö som ökar integrationen och underlättar för möten mellan människor.

Det här säger översiktsplanen

Uppsalas översiktsplan visar hur hela kommunen ska utvecklas fram till 2050. Översiktsplanen säger att Gottsundaområdet tillsammans med Ultuna ska bilda en stadsnod i södra Uppsala. Stadsnoder ska vara knutpunkter för kollektivtrafik och stadsliv med många bostäder, verksamheter och service på samma ställe.

Vi tar till vara på det unika i området

En viktig del i planprogrammet är att lyfta Gottsundaområdets unika förutsättningar.
Här vill kommunen utgå från det som är unikt, samtidigt som vi utvecklar området.
Det gör vi genom att lyfta områdets rika kultur- och idrottsliv, mångfalden av människor
och områdets gröna karaktär med parker och naturområden nära in på knuten. De
stora grönområden som finns i Gottsunda ska bevaras.

En långsiktig planering

I planprogrammet beskriver kommunen Gottsundaområdets långsiktiga utveckling
fram till 2050. Tidigast då beräknas området vara fullt utbyggt. Ett delmål på vägen är
att 3 500bostäder ska vara färdigställda i samband med att spårvägstrafiken börjar rulla kring 2030.

Vision

Gottsunda är hjärtat i Södra Uppsala – en trivsam och kreativ stadsdel full av liv och
rörelse. Mångfald är ett tydligt signum, här finns plats för alla och något för alla –
boende såväl som besökare. Området präglas av närhet till arbete, service och grönska. När Gottsunda förändras tillvaratas lokala krafter och idéer från såväl dagens som framtida Gottsundabor.

Det här innebär förslaget i stort

Programmet beskriver en utveckling där ett nät av stråk och viktiga mötesplatser utgör en stomme. Kring stråken och platserna byggs nya bostäder och annan bebyggelse. Tillsammans skapar det en levande stadsdel. När Gottsundaområdet utvecklas ska olika typer av bostäder ge möjligheter för fler att flytta in och bo kvar i området under livets alla skeden – Gottsundaområdet kommer bli ett område för alla.

Stråk ger bättre rörelse

I Gottsundaområdet finns idag ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar i parkmiljöerna. Dessa kommer att finnas kvar i framtiden. Samtidigt kommer nya stråk koppla ihop viktiga platser med områdets olika bostadsområden, både befintliga och nya. Stråken ligger oftast i anslutning till bebyggelse och kan upplevas som ett tryggt transportalternativ, exempelvis under kvällen.

Stadsstråket med spårväg och ny bebyggelse blir en ryggrad genom Gottsundaområdet.

Mest ny bebyggelse kring stadsstråket

Kommunen föreslår ny bebyggelse framförallt kring ett nytt stadsstråk längs Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé. Ett stadsstråk är en gata där kommunen föreslår mycket bebyggelse med bostäder och olika typer av service, till exempel kan man bygga bostäder med lokaler i bottenvåningarna. Längs stadsstråket kommer det även att finnas spårvägstrafik med flera nya hållplatser. Stadsstråket underlättar för hållbara livsstilar, trygghet och trivsel. All ny bebyggelse ska bidra med mervärden. Det handlar om att det som byggs ska tillföra något nytt som inte finns i området idag.

I stadsstråket prioriteras ny bebyggelse och stadsliv, det innebär att stora delar av befintliga grönområden längs sträckan kommer att försvinna. Samtidigt kommer Elfrida Andrées väg och Slädvägen kopplas ihop och nya hus kommer ge gatan mer liv. Kommunen föreslår att nya bostäder ska byggas i befintliga bostadsområden, exempelvis där det idag finns parkeringsplatser och längs viktiga gator och stråk. Alla förändringar på privat mark är helt beroende av fastighetsägarens initiativ.

Ett hjärta i södra Uppsala

Området kring Gottsunda centrum föreslås genomgå en omfattande förändring för att
skapa ett levande och trivsamt centrum. Centrumområdet blir levande både på dagen
och på kvällen med nya gator, stråk, platser och kvarter. I centrum finns både gamla och nya målpunkter som handel, service, simhall, idrotts- och kulturlokaler, arbetsplatser och bostäder. Centrum ska utvecklas för att bli en mötesplats och ett hjärta för hela södra Uppsala. Målet är en levande och upplevelserik centrummiljö för både boende och besökare.

Handlingsplan Gottsunda och Valsätra

Kommunen har även tagit fram en handlingsplan för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra. Handlingsplanen behandlar många olika utvecklingsfrågor inom områdena hållbar livsmiljö och trivsel, trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor, arbete och delaktighet. Handlingsplanen tar hand om insatser och aktiviteter som kommunen planerar att genomföra på kort och lite längre sikt.

Läs mer om handlingsplanens fokusområden och koppling till planprogrammet i bilagan Handlingsplan Gottsunda/Valsätra: Fokusområden – stadsutvecklingens sociala synergier. (PDF, 172 KB)

Befintlig och ny bebyggelse möts på Bandstolsvägen. Gaturummet öppnas upp mot Bäcklösaskolan och skapar liv och flöden av människor på platsen som idag är en vändplan med parkeringar.

Uppdaterad: