Gator och trafik

I Östra Sala Backe ska det kännas naturligt och enkelt att förflytta sig på ett hållbart sätt. Därför bygger vi fler promenad- och cykelvägar och underlättar för dig som vill åka kollektivt.

1H6A2543_1500px.jpgFyrislundsgatan ska fungera för alla trafikslag

Fyrislundsgatan är en av Uppsalas huvudgator. Här rör sig många människor till fots, med cykel, buss och bil. Vi bygger om Fyrislundsgatan stegvis i takt med att Östra Sala backes etapper byggs ut. Vi skapar en livfull och attraktiv gata som känns säker och där trafiken flyter lugnt. Vårt mål är att minska biltrafiken på Fyrislundsgatan och skapa en lugnare trafikrytm.

En stor del av Fyrislundsgatan byggdes om 2015–2019. I etapp 3 och 4 kommer vi fortsätta arbetet. Först ut blir etapp 3 i norra delen av området under 2023–2024. 

Det här är exempel på åtgärder när vi bygger om: 

 • Fyrvägskorsningar får trafikljus.
 • På sidan om gatan placerar vi möbler med bland annat sittplatser för att skapa känslan av en stadsgata och därmed få sänkta hastigheter. 
 • Mitten av gatan får en trädallé med regnbäddar som fördröjer och renar vatten.
 • Vi bygger nya överfarter för gående och cyklister med refuger och trafiksignaler, bland annat vid Årsta centrum.  

Aktuella arbeten 2023

Läs mer om aktuella arbeten på allmän plats

Regnbäddar fördröjer och renar vatten

I Östra Sala backe finns en ny typ av dagvattensystem, där dagvatten fördröjs och renas genom grönskande regnbäddar. Regnbäddarna tar hand om regn- och smältvatten från gatorna och minska risken för översvämningar. Regnbäddarna bidrar också till grönare gator.

Kollektivtrafik med täta turer

Till Östra Sala backe tar du dig enkelt med buss. Turtätheten är hög och bussarna går var tionde minut en stor del av dygnet. Fem busslinjer trafikerar Östra Sala backe och i norr gränsar stadsdelen direkt mot Gränbystadens bussnod. Som en del av utbyggnaden av etapp 3 kommer vi att bygga ett övergångställe i Vaksalagatan som gör att det kommer bli enklare att nå bussnoden från Östra sala backe. 

Nya och upprustade gång- och cykelvägar

Vi bygger nya säkra och bekväma promenad- och cykelvägar och rustar upp de som redan finns. 

Exempel på genomförda eller planerade åtgärder som ska underlätta för cyklister och gångtrafikanter:

 • Nyrustad cykelväg mellan Årsta och Sala Backe, längs Källparksgatan.
 • Nord-sydligt huvudstråk för cyklister längs Fyrislundsgatans västra sida, med dubbelriktad cykelbana parallellt med gångbanan.
 • Väst-östligt huvudstråk för cyklister från Årsta till Fålhagen, via Murargatan.
 • Väst-östligt huvudstråk för cyklister från Årsta till Salabacke, via Gröna gatan.
 • Nyrustad cykelbana i nord-sydlig riktning från norra Årsta till Slavsta.
 • Nyrustad gångtunnel i området vid Gräslöksgatan.
 • Nytt gångstråk genom bostadskvarteren till Årsta torg.

Johannesbäcksgatan, Gröna gatan och Källparksgatan

De mindre gatorna i Östra Sala backe får planteringar och ett fåtal parkeringar för besökare. Gatorna är delvis en förlängning av gårdsmiljöerna inom kvarteren och ska upplevas som lugna och trygga. Mindre biltrafik minskar störningar och buller för de boende.

Johannesbäcksgatan utformas som en inomgårdsgata med flera träd, sittgrupper och perennplanteringar. Speciellt med etapp 2 är att vi även här anlägger regnbäddar där vi nyttjar planteringsytor för att rena och fördröja regnvatten.

Dokument

Uppdaterad: