Miljö och hållbarhet

Uppsala kommun har en hög ambitionsnivå för energi-, miljö- och klimatarbetet i Uppsala. I Östra Sala backe ska en hög miljömedvetenhet och långsiktig ekonomisk hållbarhet vara en självklarhet.

I utvecklingen av Östra Sala backe används det senaste inom teknikområdet, till exempel inom energi, avfall, vatten och avlopp, dagvatten, byggteknik, byggmaterial och transporter. Kvalitet- och hållbarhetsaspekter säkerställs genom olika krav och utmaningar som kommun, byggaktörer och andra aktörer får åta sig.

Både i etapp 1 och 2 användes kvalitets- och hållbarhetsprogram i syfte att uttrycka kommunens bärande idéer för utvecklingen av Östra Sala backe. Programmen presenterar kvalitetsprinciper för områdets struktur, gestaltning och funktion med utgångspunkt i tidigare framtagna dokument. I programmen behandlas både allmän plats och kvartersmark. Programmen ska fungera som gemensamma plattformar för kommunen, byggaktörer och andra involverade inför det fortsatta arbetet.

Pilotprojekt för klimatanpassning i Uppsala

Östra Sala backe har ambitionen att bli det mest klimatanpassade området i Uppsala. Det kan beskrivas som ett pilotprojekt inom hållbart byggande med robusta material, bra inomhusklimat och hälsosamma byggnader. Vid val av hållbara lösningar är systemeffekter och kretsloppstänk, livscykelperspektiv och samverkan, kvalitet och effektivitet viktiga faktorer.

Ambitionen har utvecklats till en grundpelare inom Uppsala kommuns stadsbyggande. Östra Sala backe som projekt har influerat andra projekt att arbeta på samma sätt. Både Rosendal och Ulleråker är exempel på projekt som infört samma tankesätt och även sett till att utveckla och förbättra det ytterligare.


Visionsbild. Bild: White Arkitekter.

Dokument

 

Uppdaterad: