Så miljösmarta är de gröna ytorna i Rosendal

Hela Rosendalsområdet i Uppsala är planerat för att ha fokus på att vara miljösmart och hållbart. När det gäller de gröna områdena har det handlat om att bevara befintlig växtlighet och djurliv, men också om att skapa naturliga miljöer som tar hand om vatten, reglerar temperaturen, renar luften och minskar bullret.

Bildtext: Ilustration över regnbädd med grönska som är en del av det blågröngråa systemet som hanterar dagvatten.

Ekosystemtjänster i Rosendal - så har vi utvecklat dessa

När vi började planera stadsdelen Rosendal, ville vi skapa ett område med fokus på innovation och klimatneutralisering. En del av det är att arbeta med ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är system i naturen som är till nytta för människans livsvillkor och välmående. Det finns flera ekosystemtjänster som bevarats eller skapats av kommunen i Rosendal. 

Pollinering - Sandbin och insekters boplatser bevaras

I Rosendal finns det unika miljöer för sandbin och andra hotade eller skyddsvärda insekter. Där insekterna bodde skulle det byggas bostäder. Istället för att ta bort insekternas boplatser, flyttade vi dessa till andra platser som bland annat Sieghbahnsparken och Biparken. På det sättet kunde insekterna fortsätta leva i området.

Bevarandet av insekterna bidrar till den biologiska mångfalden i området och och gör att de fortsätter vara en del av ekosystemtjänsterna i området. En ekosystemtjänst som sandbin bidrar till är produktionen av mat till oss människor genom att de pollinerar växter.

För att insekterna ska kunna leva kvar har vi också planterat växtmaterial i området som de kan äta och leva i. 

Läs mer om sandbin i Rosendal här.

Dagvattenhantering - rening av regnvatten och skydd vid extrema väder

Hur vatten flödar i en stad är också en ekosystemtjänst. När det regnar på asfalterade eller andra hårda ytor behöver vattnet tas om hand för att inte orsaka översvämningar vid kraftiga regnväder. I Rosendal har kommunen testat en unik lösning som kallas för ett blågröngrått system. Det är ett system som består av både vatten (blå), växter (grön) och hårdgjorda ytor (grått). Det innebär att man inte bara leder bort vattnet i olika kanaler till närmsta vattendrag, utan man låter vattnet passera i ett system som består av träd och växtbäddar som renar vattnet innan det går vidare. Vattnet samlas upp i en damm som fördröjer vattnet ytterligare innan det når vattendrag och sjöar. På så sätt blir regnvattnet renare från smuts och gifter och risken för översvämningar minskar.

Lär dig mer om regnvattenhanteringen i Rosendal.

Reglering av temperatur, buller och luftkvalitet - grönska på husfasader och längs gator 

Majoriteten av husen i Rosendal har någon form av grönska på fasaden. Ofta handlar det om klätterväxter mot gata eller gård. Längs gatorna är också träd planterade. En av fördelarna med den täta grönskan i området är att bladen "andas" och bildar i den processen vattenånga som har en kylande effekt på luften runt omkring. På så sätt blir grönskan en ekosystemtjänst. Funktionen i det här fallet är särskilt tacksamt under värmeböljor. Växterna absorberar också ljud som annars studsar mot hårda ytor och renar luften och bildar syre i processen.

Värdefulla träd och insekter bevaras

Eftersom grönområden med många olika arter tål förändringar och störningar bättre och bidrar till en mer intressant miljö för stadens invånare, har en satsning gjorts på att bevara den biologiska mångfald som finns i Rosendal.

Kommunens landskapsarkitekter har sett till att de särskilt värdefulla träd och insekter som funnits i området under lång tid, även fortsättningsvis ska kunna ha gynnsamma livsmiljöer kvar i området. Det finns också en plan för hur viktiga insekter ska kunna bevaras här över tid. Det handlar till exempel om att skapa goda livsmiljöer för till exempel reliktbock och bibagge och sandbin (som vi redan nämnt ovan).

Människans gröna och sociala livsmiljö 

När kommunen planerar nya områden finns alla möjligheter att skapa miljöer för oss människor som ger bästa förutsättningar för välmående. Det har kommunen planerat för i Rosendal sedan start. Det har bland annat handlat om att skapa gröna ytor att trivas på. Gator, parker och torg ska bilda en helhet med ekologiska nätverk av livsmiljöer för att skapa hållbarhet och trivsel i området. Kombinationen av byggnader med hög arkitektonisk kvalitet och goda utemiljöer gör att det finns intressanta ytor att trivas och vara social på för de boende.

Mängden gröna ytor mäts i Rosendal

För att kommunen ska godkänna ett nybygge i Rosendal behöver byggaktören mäta hur stor del av ytan som kommer att bestå av växter. Varje kvarter måste ha en tillräckligt stor yta med grönska för att bygglov ska kunna ges. Förutom grönska på gårdar, räknas även grönska på fasader och tak. Att byggandet görs utifrån dessa krav har en positiv effekt för människors välmående, men påverkar också dagvattenhanteringen, det lokala klimatet och den biologiska mångfalden på ett positivt sätt.

Uppdaterad: