Spårvägen i Gottsunda

Gottsundas utveckling tar ett stort steg framåt med planerna för den kommande spårvägen, som blir ett kärnstråk genom området. Detaljplanen reglerar inte bara spårvägens sträckning utan även gaturummet runtomkring, vilket kommer att forma stadsmiljön och integrera bebyggelsen på ett nytt sätt.

Med spårvägen och dess omgivande stadsutveckling tar Gottsunda ett stort kliv framåt mot en mer integrerad, hållbar och livfull stadsmiljö.

Hugo Alfvéns väg: En ny stadsbild tar form

Kollektivtrafikstråk gottsunda.PNGHugo Alfvéns väg förvandlas till ett nytt stadsmässigt huvudstråk som binder samman Gottsundas olika delar. Fasader närmare gatan och verksamheter i bottenvåningarna kommer att skapa en levande atmosfär längs vägen. Genom att flytta huvudstråket söderut skapas en mer harmonisk miljö, medan plats för grönska och trädrader bevaras för att skapa en trivsam atmosfär.

Gottsunda Allé: En mötesplats för framtiden

Visionsbild Gottsunda torg.PNGGottsunda allé blir ännu en nyckelplats i Gottsundas omgestaltning. Planerna inkluderar en hållplats utanför Gottsunda centrum, vilket ytterligare stärker torget som en central mötesplats och bytespunkt för kollektivtrafiken. Likriktarstationen vid Gottsunda allé kommer att möjliggöra en smidigare och effektivare kollektivtrafik och integreras med omgivande bebyggelse för en sammanhängande stadsbild.

 

 

Uppdaterad: