Detaljplaner

En detaljplan tas fram i samverkan med flera olika aktörer. Den är ett juridiskt bindande dokument som ger rätt att bygga enligt vissa principer under en bestämd tid.

Detaljplaner för Östra Sala backe

  • Detaljplanen för etapp 1 vann laga kraft i februari 2014.
  • Detaljplanen för etapp 2a vann laga kraft i juni 2017.
  • Detaljplanen för etapp 2b (Årsta torg) vann laga kraft i oktober 2018.

Ett samarbete med flera aktörer

En detaljplan tas fram i samverkan med flera olika aktörer och i normala fall tar arbetet mellan ett till två år. I processen sker en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Allmänheten bjuds bland annat in till medborgardialog och workshoppar under hela projektets gång.

Utredningar som till exempel solstudier, fördjupade bullerutredningar, volym- och gestaltningsstudier tas fram i ett inledande skede av detaljplanen.

Vad detaljplanen innehåller

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som ger rätt att bygga enligt vissa principer under en bestämd tid. En detaljplan innehåller bland annat:

  • vad som är allmän platsmark och vad som är kvartersmark
  • kvarterens utformning och husens placering
  • hur mycket man får bygga inom kvarteren
  • byggnadshöjd, byggnaders utformning och utförande.

Läs mer om planprocessen

Uppdaterad: