Om vårt grönblå dagvattensystem

Därför byggs systemen          

När städer förtätas uppstår flera problem som dessa dagvattensystem hjälper till att lösa:

  • Torka och syrebrist för växter
  • Föroreningar i dagvattnet 
  • Snabb ytavrinning vid regn som ger höga vattenflöden och potentiellt översvämningar
  • Mark är dyrbar i städer där många människor lever. Vi prioriterar parkmark för rekreation framför stora dammar för att fördröja och rena dagvatten.
  • Överbelastade ledningsnät.
  • Byggnader i städer lagrar värme och gatorna blir otrevliga att vistas i. Träd gör gatorna svalare under heta sommardagar.

Därför kallas systemen ”grönblå”                

Det är enkelt: Grönt som i växter och blått som i vatten. Det grönblå systemet är en kombination av växtliv och vattenhantering.

Så mycket kostar det                   

Kostnaden för systemet blir inte mycket högre än för något annat av de tänkbara dagvattensystemen med ledningar. Den grönblå lösningen minskar behovet av rening i dagvattendammar och ger samtidigt goda förutsättningar växter och träd att överleva i stadsmiljö.

I Rosendal uppstår en högre kostnad för täta konstruktioner, eftersom man på Uppsalaåsen inte vill att vatten från trafikmiljöer ska infiltreras ner i dricksvattnet.

Uppsala kommun får också statligt bidrag för delar av kostnaderna i Rosendal. Den tekniska lösningen i Rosendal får stöd för att den är nyskapande och innovativ.

Därför byggs de i Rosendal  

  • Rosendal byggs på åsen, vilket är känslig mark ur grundvattensynpunkt.
  • De boende i Uppsala förtjänar en trevlig hemmiljö.
  • Rosendal ligger mellan naturreservaten Stadsskogen och Kronparken och växterna i området utgör en del av spridningsmöjligheterna för insekter och andra djur.

Rosendals övriga etapper

I övriga etapper byggs systemen innan gatorna anläggs och finns redan på plats under tillfällig vägbeläggning när husen byggs. När kommande etapper är färdiga för inflytt är allt som krävs att planteringar och ytskikt anläggs.

Uppdaterad: