FAQ om grönblå dagvattensystem

Varför byggs systemen?          

När städer förtätas uppstår flera problem som dessa dagvattensystem hjälper till att lösa:

 • Torka och syrebrist för växter
 • Föroreningar i dagvattnet 
 • Snabb ytavrinning vid regn som ger höga vattenflöden och potentiellt översvämningar
 • Mark är dyrbar i städer där många människor lever. Vi prioriterar parkmark för rekreation framför stora dammar för att fördröja och rena dagvatten.
 • Överbelastade ledningsnät.
 • Byggnader i städer lagrar värme och gatorna blir otrevliga att vistas i. Träd gör gatorna svalare under heta sommardagar.

Varför kallas systemen ”grönblå”?                 

Det är enkelt: Grönt som i växter och blått som i vatten. Det grönblå systemet är en kombination av växtliv och vattenhantering.

Vad kostar det?                        

Kostnaden för systemet blir inte mycket högre än för något annat av de tänkbara dagvattensystemen med ledningar. Den grönblå lösningen minskar behovet av rening i dagvattendammar och ger samtidigt goda förutsättningar växter och träd att överleva i stadsmiljö.

I Rosendal uppstår en högre kostnad för täta konstruktioner, eftersom man på Uppsalaåsen inte vill att vatten från trafikmiljöer ska infiltreras ner i dricksvattnet.

Uppsala kommun får också statligt bidrag för delar av kostnaderna i Rosendal. Den tekniska lösningen i Rosendal får stöd för att den är nyskapande och innovativ.

Varför byggs de i Rosendal?  

 • Rosendal byggs på åsen, vilket är känslig mark ur grundvattensynpunkt.
 • De boende i Uppsala förtjänar en trevlig hemmiljö.
 • Rosendal ligger mellan naturreservaten Stadsskogen och Kronparken och växterna i området utgör en del av spridningsmöjligheterna för insekter och andra djur.

Varför har gatorna varit uppgrävda så länge?                        

I Södra Rosendal har förseningar uppstått av främst två orsaker.

 • Entreprenören inte har kunnat använda ytor i korsningen Vårdsätravägen/Torgny Segerstedts allé som planerat eftersom bygget av ett hus fortfarande pågick.
 • Dagvattensystemet som byggs är av en ny typ, vilket har inneburit en inlärningsprocess för alla inblandade, både i planering och utförande.

Byggs systemet i Rosendals övriga etapper?

Ja, men där byggs det innan gatorna anläggs och finns redan på plats under tillfällig vägbeläggning när husen byggs. När kommande etapper är färdiga för inflytt är allt som krävs att planteringar och ytskikt anläggs.

Uppdaterad: