Bakgrund

Utvecklingen av området har diskuterats i många år, senast i Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun.

De sydöstra stadsdelarna; Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med omgivningar är utpekade i Översiktsplan 2016 som ett sammanhållet större utvecklingsområde. Förslaget till den fördjupade översiktsplanen (FÖP) har tagits fram för att förbereda utvecklingen av området fram till år 2050.
Ta del av utställningsförslaget till den fördjupade översiktsplanen

I maj 2016 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med den fördjupade översiktsplanen och en fördjupad studie av förutsättningarna för spårburen kollektivtrafik i stråket Bergsbrunna-Ultuna-Gottsunda, numera kallad Uppsala spårväg.

I januari 2017 godkände kommunstyrelsen projektdirektiv för fördjupad översiktsplan för Uppsala Södra station och de sydöstra stadsdelarna (här kallad FÖP Sydöstra stadsdelarna).

Utvecklingen är en del av Uppsalapaketet

Planeringen för utbyggnaden av sydöstra stadsdelarna är en del av Uppsalapaketet. Det är ett avtal mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och staten. Avtalet ska säkerställa

  • ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser
  • två nya tågspår mellan Uppsala och Stockholm
  • en ny tågstation i Bergsbrunna
  • ombyggnad av Uppsala central
  • nya kollektivtrafikstråk
  • en ny trafikplats vid E4:an.

Avtalet innebär att några av de mest bärande förutsättningarna för stadsutvecklingen i Uppsala fram till 2050 säkerställs.

Läs mer om Uppsalapaketet

Uppdaterad: