Bakgrund

Utvecklingen av området har planerats i många år, senast i Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun.

I maj 2016 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna.

I januari 2017 godkände kommunstyrelsen projektdirektiv för fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna.

De sydöstra stadsdelarna; Bergsbrunna, Sävja, Vilan och Nåntuna är utpekade i Översiktsplan 2016 som ett sammanhållet större utvecklingsområde.  I översiktsplanen nämns flera anledningar till att kommunen vill bygga ut i just de sydöstra stadsdelarna. En av de viktigaste anledningarna är att det ska byggas en ny järnvägsstation i området. Något som i sin tur kan leda till att platsen blir en knutpunkt för kollektivtrafik. Det nya stationsläget ger också möjlighet att skapa en öst-västlig kollektivtrafikkoppling. Den kopplingen binder sedan samman stadens södra och sydöstra delar och ger många invånare möjlighet att nå ett stort antal arbetsplatser.

Utvecklingen är en del av flera större satsningar

Planeringen för utbyggnaden av sydöstra stadsdelarna är en del av en större satsning för att utveckla Uppsala. De olika satsningar som ska göras de kommande 30 åren finns beskrivna i det avtal Uppsala kommun, Region Uppsala och staten har slutit. Avtalet kallas för Uppsalapaketet och ska säkerställa

  • ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser
  • två nya tågspår mellan Uppsala och Stockholm
  • en ny tågstation i Bergsbrunna
  • ombyggnad av Uppsala central
  • nya kollektivtrafikstråk
  • en ny trafikplats vid E4:an.

Läs mer om de olika satsningarna

Uppdaterad: