Tidplan

Utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna kommer ske successivt och under lång tid. Ett första steg i arbetet med att utveckla området var att ta fram en fördjupad översiktsplan. Nu inleds arbetet med detaljplaneprocesser.

Antagande februari 2022
Efter utställningen sammanställde vi de yttrandena som kom in och förstärkte planen kring de delar som många hade synpunkter på. Kommunfullmäktige antog sedan den fördjupad översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna 28 februari 2022.

Utställning genomfördes 25 januari–6 april 2021
Förslaget till fördjupad översiktsplan och samrådsredogörelsen ställdes ut 25 januari–6 april 2021. Då var det möjligt att lämna synpunkter på de förändringar som gjorts i förslaget efter samrådet. Efter utställningen samlas synpunkter som kommit in med tillhörande svar och ställningstaganden i ett så kallat utställningsutlåtande.
Ta del av utställningshandlingarna

Samråd genomfördes 2 mars–15 maj 2020
Förslaget till den fördjupade översiktsplanen var ute på samråd under perioden 2 mars–15 maj 2020. Under samrådsperioden var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Vi fick in cirka 420 yttranden under samrådet.
En samrådsredogörelse finns att läsa här (PDF, 3 MB)

Uppdaterad: