Vad är en fördjupad översiktsplan?

En översiktsplan är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna. Planen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Uppsala.

En fördjupad översiktsplan är vägledande

I ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj kan översiktsplanen fördjupas. Det kan gälla till exempel ett utvecklingsområde i staden, en hel tätort eller ett större verksamhetsområde på landsbygden.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna i Uppsala kompletterar alltså den kommunomfattande översiktsplanen. Planens syfte är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelsen i området. Den ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika intressenter. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov.

Detaljplanering sker senare

I detaljplaneringen, som sker senare, utreds och fastställs förutsättningarna för hur marken ska användas mer noggrant. Den fördjupade översiktsplanen är alltså det första steget i en omfattande planerings- och utbyggnadsprocess för att utveckla en attraktiv och hållbar stadsmiljö.

Illustrationen nedan visar de olika planernas förhållande till varandra.

Uppdaterad: