Vad är en fördjupad översiktsplan?

En översiktsplan är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna. Planen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Uppsala.

En fördjupad översiktsplan är vägledande

I ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj kan översiktsplanen fördjupas. Det kan gälla till exempel ett utvecklingsområde i staden, en hel tätort eller ett större verksamhetsområde på landsbygden.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna i Uppsala kompletterar alltså den kommunomfattande översiktsplanen. Planens syfte är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelsen i området. Den ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika intressenter. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov.

Detaljplanering sker senare

När beslut om den fördjupade översiktsplanen har tagits sätter detaljplaneringen igång. Under detaljplaneringen utreds och fastställs förutsättningarna för hur marken ska användas mer noggrant. Den fördjupade översiktsplanen är alltså det första steget i en omfattande planerings- och utbyggnadsprocess för att utveckla en attraktiv och hållbar stadsmiljö. I samband med detaljplanering har myndigheter, föreningar och du som privatperson möjlighet att påverka ytterligare hur de sydöstra stadsdelarna ska utvecklas.

Illustrationen nedan visar de olika planernas förhållande till varandra.

Uppdaterad: