Teckenförklaring till 3D-kartorna

Här kan du se vad olika färger och symboler betyder i respektive 3D-vy.

Plankartan

   Kommungräns
   Plangräns
Huvudsakligen kontor, hotell och handel
Huvudsakligen flerbostadshus.
Lokaler i bottenvåningar för offentlig och
kommersiell service

Huvudsakligen flerbostadshus och markbostäder i
flerbostadshus och offentlig service
Huvudsakligen småhus och offentlig service
Stadsbygd
Stadens omland/Uppsalaslätten
Huvudsakligen sport och fritid
Försiktig komplettering av bostadsbebyggelse
Stadsdelspark/odlingspark
Större kvarterspark
Grönområde
Å-stråk
Yta för hantering av dagvatten
Hantering av vatten
Teknisk anläggning (inbyggd)
Järnvägsområde inkusive huvudgata motorfordon
och huvudgata kapacitetsstark kollektivtrafik
(inklusive skyddsområde). Befintlig bebyggelse
undantagen
Järnvägsområde (inklusive skyddsområde)
Reservat för trafikförbindelse
Utredningskorridor för infartsväg från föreslagen ny
trafikplats på E4 i Knivsta (studeras i ÅVS)
Utredningsområde inför Natura 2000-prövning
Utredningsområde Nysala
Utredningsområde verksamhetsområde
Utredningsområde kommunal ridanläggning
Kraftledning
Grönt rörelsestråk
Huvudgata kapacitetsstark kollektivtrafik
Huvudgata cykelfordon
Bro
Marknära brokonstruktion
Undergång gång och cykel
Vägförbindelse under järnväg
Järnvägsstation
Huvudhållplats kapacitetsstark kollektivtrafik
Entré mot naturreservat med anslutning
till befintliga leder


Grönska och rekreation

  Stadsdelspark 
   Kvarterspark
   Mindre park eller lekplats
   Gröna skol- och förskolegårdar
   Sport och fritid
   Utredningsområde kommunal ridanläggning
   Extra gröna gator
   Gröna rörelsestråk
   Befintliga stigar och leder
   Befintliga ridstigar
 Befintliga skidspår
 Entré mot natur och befintliga leder
   Plangräns


Karta för transportinfrastruktur

Genomfartstrafik motorfordon
Huvudcykelstråk
Buss
Kapacitetsstark kollektivtrafik
Möjliga sträckningar för trafikförbindelse
Plangräns
Depå för kollektivtrafik
Multihubb (parkeringshus bil)
Järnvägsstation
Hållplats kapacitetsstark kollektivtrafik
Hållplats regional och kommersiell busstrafik
Utredningsområde verksamhetsområde
Uppdaterad: