Centrala Ulleråker

Utvecklingen av den nya stadsdelen Centrala Ulleråker pågår. I området planeras för 1600 nya bostäder, handel inklusive en stor livsmedelshandel, ett centralt torg, förskolor och två mobilitetshus.

I den första etappen anlägger vi bland annat större ledningar inklusive vatten- och avloppsledningar samt en ny tryckstegringsstation som säkrar upp försörjningen av dricksvatten i området. Vi börjar även anlägga gator, torg och plats för spårtrafik. I övrigt bygger vi vissa tillfälliga anläggningar för att området under utbyggnadstiden ska ha så god framkomlighet som möjligt.

Ny infart till Ulleråker - Bergtrollsvägen
Vi bygger en ny infart till Ulleråker, Bergtrollsvägen, från Dag Hammarskjölds väg. Bergtrollsvägen kommer att få en ny gång- och cykelväg som kopplar ihop Dag Hammarskjölds väg med Ulleråkersvägen.

Avstängning av Ulleråkervägen
Ulleråkersvägen byggs om med av större ledningsarbeten, breddas och får en ny gång- och cykelväg. Ulleråkersvägen får även en anslutning till Dag Hammarskjölds väg.
I den första etappen ingår bland annat anläggande.
Vissa invånare kommer att påverkas av ombyggnationen i form av avstängningar och omledningar, dessa personer kommer att kontaktas av oss direkt.

Vi river kulverterna
En underjordisk kulvert som sträcker sig över en stor del av området ska rivas. Kulverten har tidigare använts för att förbinda en del äldre byggnader som idag är rivna. I den gamla kulverten finns också en del gamla ledningar är tagna ur bruk och som ska tas bort. Kulverten ska rivas efter som den är i vägen när vi bygger nya gator och annan infrastruktur som ledningar. hus, det är inte möjligt att bygga ovanpå den eftersom den inte är tillräckligt stabilt konstruerad för detta.

Nya Morgondrömsvägen
Första halvan av Morgondrömsvägen, Ulleråkers nya centrala gata, börjar byggas som ett första steg mot att bygga ut det kapacitetsstarka kollektivtrafikstråket i Ulleråker.

De första detaljplanerna i projektet vann laga kraft hösten 2019 och ligger inom delprojektet Centrala Ulleråker. Kommunen har skrivit markanvisningsavtal med 10 olika byggherrar gällande mark i Centrala Ulleråker. 

De nya kvarteren Centrala Ulleråker är området som sträcker sig mellan Dag Hammarskiölds väg i väster till Ulleråkersvägen i öster samt mellan Emmy Rappes väg i norr till Ulleråkersvägen i söder.

 

 

 

 

Illustration Centrala Ulleråker;Warm in the winter_Mandaworks_webb.jpg

Uppdaterad: