Delprojekt

Ulleråker utvecklas i etapper under många år framöver. Området är uppdelat i olika delprojekt, Hospitalsträdgården, Centrala Ulleråker, Tallstråket och Södra Ulleråker.

Hospitalsträdgården - från träda till grönska

Hospitalsträdgården har utvecklats till Ulleråkers stadsdelspark och ett besöksmål i Södra åstråket. Platsen har en intressant berättelse och var sedan 1800-talet del av Uppsala central-hospitals park- och trädgårdsanläggning. Sedan sjukhusverksamheten lades ner har grönområdet fått växa fritt. Nu har parkens kvaliteter förädlats  utifrån Ulleråkers unika natur-, kultur- och vistelsevärden. Läs mer om utvecklingen av Hospitalsträdgården här. Länk

Ny utflyktslekpark

Välkommen att besöka Hospitalsträdgårdens nya utflyktslekplats ”Trädgårdslandet” - en gårdsmiljö med stall, snickarbod, kök, fik och käpphästbana. Intill finns en naturlek med kojor och stigar att upptäcka. Lekmiljön är anpassad för att kunna ta emot större grupper med väderskydd och plats att äta. Under våren kommer barnens fruktträdgård att planteras och lekmiljön utrustas med redskap och käpphästar.

Kom på ponnyridning och träffa 4H-gårdens djur på invigningen den 18 maj!

Dagvattenparken

I den södra delen av Hospitalsträdgården har en stor dagvattendamm anlagts för att ta hand om och rena det dagvatten som genereras från gatorna i nuvarande och framtida Centrala Ulleråker. Vattnet renas i dammen innan det rinner ut i Fyrisån. 
Dammen består av två delar, en försedimentationsdamm och en större huvuddamm. 
Runtomkring dammen har olika strandplanteringar och stenmiljöer anlagts för att skapa gynnsamma miljöer för ekologisk mångfald i strandkanten. 
Runtomkring dammen har en parkmiljö med sittbänkar och planteringar lagts till för att skapa en mjuk inramning mot omgivande Hospitalträdgården. I norra och södra änden av den stora dammen finns en sittbrygga. Mitt på dammen finns en bro. 

Dagvattenparken är utformad för att stärka rekreativa och ekologiska värden i parken. Växterna som hjälper till att rena vattnet är desamma som finns i Årike Fyris. Knipor har redan hittat hem på fågelholmen och en mängd trollsländor surrar i strandängen. Upptäck och lär dig mer på invigningen den 18 maj! 
 

Lyrikparken

Nu har vi börjat anläggningsarbetet med Ulleråkers nya park Lyrikparken.

Parken är centralt belägen vid det gamla vattentornet i området. Runt parken kommer nya bostäder att byggas.
Området kring vattentornet består till stor del av naturmark.
Tornet är inte längre i drift men ska bevaras för att ta bevara så mycket naturmark som möjligt sparas skogskullen runt omkring. Platsen närmast intill kommer bli aktuell för konstnärlig utsmyckning. 

Skiss Lyrikparken.jpg


Utbyggnaden av parkens nya delar utförs i två etapper.
I den första norra delen norr om kullen byggs en temalekplats i olika nivåer med vatten- och sandlek, rutschbanor och ytor med möblering för samvaro och picnic. Invigning av lekplatsen planeras till midsommar 2024.

Den andra etappen längs västra sidan av parken byggs i ett senare skede i samband med att den nya gatan, Morgondrömsvägen, och spårvägen anläggs.

 

Centrala Ulleråker

De nya kvarteren Centrala Ulleråker är området som sträcker sig mellan Dag Hammarskiölds väg i väster till Ulleråkersvägen i öster samt mellan Emmy Rappes väg i norr till Ulleråkersvägen i söder. Här planerar vi för cirka 1400 bostäder, handel och service i bottenvåningar, en förskola, park, torg samt möjlighet för kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Tallstråket

I delprojektet Tallstråket planeras för cirka 2 800 bostäder varav 600 studentlägenheter. Bostäderna föreslås preliminärt fördelas så att 1200 lägenheter blir hyreslägenheter och resten bostadsrätter. Utöver bostäder så planerar vi för 18 800 kvadratmeter kontorslokaler, 3 500 kvadratmeter centrum/handelslokaler, 432 förskoleplatser, 600 grundskoleplatser och två mobilitetshus.

Nu är det klart med en ny stor byggaktör som ska bygga studentlägenheter i Tallstråket. 

Visualisering av BaseCamp.jpg

I våras fattade kommunstyrelsen beslut om markanvisning för BaseCamp i Tallstråket, och möjligheten att bygga drygt 500 studentbostäder. BaseCamp är en byggaktör som bygger studentbostäder framförallt i Europa, men de har nu flera pågående projekt i Sverige. Studentbostadshusens koncept har ett stort fokus på social hållbarhet och de boendes välmående. Det sker bland annat genom gemensamma aktiviteter och ytor för detta i husen. I Tallstråket ska de bygga ett hus med trästomme, träfasad och med tekniska lösningar för att generera energi, till exempel solceller. Studentbostadshuset kommer utöver bostäderna att ha lokaler i bottenvåningen, vilket sammantaget blir en viktig pusselbit i arbetet med att skapa ett attraktivt campus i Ulleråker, i direkt anslutning till den värdefulla kulturmiljön och den framtida spårvägen.

 

Södra Ulleråker

I delprojektet Södra Ulleråker planlägger vi för 1600 nya bostäder, 2 700 kvadratmeter centrum/handelslokaler, 432 förskoleplatser, 400 grundskoleplatser och två mobilitetshus.

Uppdaterad: