Planprogram

Kommunen tar ett helhetsgrepp i planeringen av Ulleråker genom ett planprogram. Planprogrammet visar hur och var tillkommande bebyggelse kan ske med hänsyn till vatten, natur- och kulturvärden i en täthet som möjliggör en levande stadsdel. Här ska ett brett utbud av bostäder, verksamheter och attraktiva offentliga platser finnas.

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet den 6 april 2016.

Läs planprogrammet på uppsala.se

 

Underlagsutredningar för planprogrammet 

Bullerutredning (PDF, 9 MB)

Dagvattenhantering (PDF, 9 MB)

Dag Hammarskjöldsstråket - naturvärdesanalys (PDF, 6 MB)

Gestaltningsprogram för Dag Hammarskjölds väg (PDF, 13 MB)

Konsekvensbedömning för ekologiska landskapssamband i Ulleråker (PDF, 4 MB)

Kulturhistorisk utredning (PDF, 2 MB)

Luftkvalitetsutredning (PDF, 4 MB)

Marknadsanalys Ulleråkers stadskärna (PDF, 588 KB)

Miljöteknisk markundersökning (PDF, 6 MB)

Naturinventering Ulleråker (PDF, 11 MB)

Södra staden mikrosimulering med Vissim (PDF, 3 MB)

Trafikutredning (PDF, 7 MB)

Översiktlig geoteknisk undersökning (PDF, 443 KB)

Uppdaterad: