Tallstråket

Illustration av vy Emmy Rappes väg Foto: Nivå landskapsarkitekter och Landskapslaget

Nu är samrådet igång för detaljplan för Tallstråket. Samrådstiden är 28 maj – 30 augusti. Välkommen på öppet hus den 12 juni och den 20 augusti.

Planens syfte är att göra det möjligt att utveckla en central del av
Ulleråker med en blandad och tät stadsbebyggelse. Detaljplanen innebär att Ulleråker kan utvecklas med ytterligare cirka 1 500 bostäder, lokaler för centrumändamål, mobilitetshus, kontor, andra verksamheter, skolor och förskolor. Detaljplanen möjliggör också att parker och rekreationsstråk kan utvecklas och att Ulleråker kan kopplas ihop med Kronparkens naturreservat via en gångbro över Kungsängsleden. Syftet är även att bevara och utveckla en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och att så långt som möjligt spara skyddsvärda träd. Planen bekräftar också Ulleråkers kyrkogård som begravningsplats.

Vi kommer att ha öppet hus dit vi välkomnar alla att ta del av planerna och tycka till.

Välkomna till Hospitalet den 12 juni och den 20 augusti kl kl 17.00 – 19.30 på drop-in

Här finns handlingarna och mer information om samrådet: Tallstråket i Ulleråker - Uppsala kommun

 

Kartskiss som visar detaljplaneområdet Tallstråket Foto: Nivå landskapsarkitekter och Landskapslaget
Uppdaterad: