Anpassa byggnader och anläggningar

Det finns en hel del klimat- och miljöanpassningar vi kan göra när vi anlägger exempelvis gator eller bygger nya byggnader. Det viktigaste är att vi minskar utsläppen av koldioxid och hittar sätt att kompensera för de utsläpp vi inte lyckas undvika. För att bygga och anlägga på ett sätt som ger bra förutsättningar för människors livsmiljö och ett hållbart samhälle finns flera faktorer att ta hänsyn till.

Planera byggandet klimatsmart

För att skapa ett klimatneutralt eller klimatpositivt projekt, som samtidigt ger goda förutsättningar till ett gott liv och god användning, är det bra att du i så stor utsträckning som möjligt tänker på att:

 • Planera för att byggnaden ska kunna användas på flera sätt i framtiden. Till exempel kan ett kontor byggas så att det i framtiden kan bli en skola. Och planerade studentlägenheter kan förberedas för att kunna anpassas och bli hotell i framtiden.
 • Valet av stomsystem har stor påverkan på byggnadens totala klimatpåverkan. Gör en tidig klimatberäkning för att kunna jämföra olika stomalternativ och andra tidiga teknikval. En byggnad med lägre klimatpåverkan behöver inte vara dyrare.
 • Uppdatera klimatberäkningen löpande och ta stöd av denna  vid val av material och tekniska lösningar under projektets gång.
 • Optimera konstruktioner för att använda så lite material som möjligt. Tänk på att ytor kan användas effektivt med fler funktioner.
 • Planera för att byggnaden i framtiden kan behöva flyttas och demonteras och att materialet och delarna i byggnaden därför ska kunna återanvändas.
 • Planera för att återanvända material från befintliga byggnader och se till att materialet även i framtiden kan återanvändas och därmed kunna demonteras på ett bra sätt.
 • Tänk gärna tidigt på bygglogistiken. Det kan innebära att skapa plats för att lagra demonterat byggmaterial eller för att hantera jordmassor som sedan kan återanvändas eller säljas vidare. Samordna er med andra aktörer om det går.
 • Gör det möjligt att bygga utan garage eller källare för att minska mängden jordmassor som ska hanteras.
 • Använd ny betong i så liten utsträckning som möjligt.
 • Undersök om det finns en återbruksstation där material kan köpas in i stället för att köpa in nytt material.
 • Planera för att kunna använda byggmaterial med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Trähus behöver exempelvis extra konstruktionshöjd.
 • Placera hus så att solceller kan installeras på byggnaden eller i miljön på ett sätt som minskar effekttoppar och gör det möjligt att dela eller sälja el.
 • Placera byggnader så att energianvändningen inomhus blir effektiv och samtidigt ger ett gott inomhusklimat.
 • Planera byggnadens energisystem så att det inte går åt mycket energi för många samtidigt, det vill säga försök minska effekttoppar när det gäller värme- och elbehov. Det kan till exempel åstadkommas genom att nyttja husets värmetröghet eller genom installation av energilager för att jämna ut förbrukningen över dygnet.

Planera utemiljön med fokus på hållbarhet

Även utemiljön kan anpassas för att skapa hållbara förutsättningar för människor, djur och natur. Försök därför att anlägga en utemiljö utifrån följande:

 • Ta vara på ekosystemtjänster som bidrar till välfärd och livskvalitet på platsen genom att spara natur. Gör så lite mark som möjligt hård, undvik exempelvis asfaltering. Bibehållen naturmark bidrar till att behålla det kol som finns i marken. Kol lagras i exempelvis träd, andra växter och våtmarker.
 • Skapa ytor för park, odling och rekreation som gärna också bidrar till att skyfallsvatten kan tas om hand på platsen. Ytorna kan också skapas för att ge svalka på sommaren, exempelvis genom att behålla och plantera träd.
 • Planera ytor som har flera funktioner. Exempelvis kan en grönyta både användas för lek och dagvattenhantering.
 • Välj material med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
 • Använd biokol i till exempel regnbäddar och andra anläggningar som renar vattnet innan det går vidare ut i naturen.
 • Planera för cykelrum inne fastigheten för boende i flerbostadshus.  För besökare bör cykelparkering planeras vid entréer mellan husen.
Uppdaterad: