Platssamverkan Gottsunda Valsätra

Platssamverkan Gottsunda Valsätra startade som en fastighetsägarförening 2018 och verkar för ökad trivsel, trygghet och attraktivitet i området.

Platssamverkan innebär att flera aktörer går ihop och tillsammans identifierar, beslutar och genomför insatser inom ett geografiskt avgränsat område. 2023 valdes Uppsala kommun in som fullvärdig medlem och föreningen beslutade också om att bredda och fördjupa sin verksamhet. Föreningen består även av Fastighets AB Hemmaplan, Rikshem, Uppsalahem och Victoriahem.

Föreningen kommer under 2023 jobba med fokusområdena trygghet och säkerhet, gemenskap och trivsel, barn och ungas uppväxtvillkor samt sysselsättning.

Uppsala kommun har en handlingsplan för Gottsundaområdet. Handlingsplanen syftar till att etablera en långsiktig och bred samverkan mellan kommunen och verksamma aktörer i området. Samverkan ska öka förmågan att hantera svåra utmaningar och bidra till att olika insatser och processer tillsammans når bättre effekt.

Handlingsplanen samordnar arbetet för att göra områdena tryggare och trivsammare, bland annat tillsammans med andra aktörer. Platssamverkansföreningen är en viktig del i att uppnå handlingsplanens syfte, inte minst genom att aktörerna kan nå större effekt tillsammans än var för sig på egen hand.

Här kan du läsa mer om handlingsplanen.

Uppdaterad: