Årstaparken

Årstaparken är en tidstypisk stadsdelspark från 1970-talet med dungar och stora öppna gräsytor för lek och idrott. Under 2019 och 2020 har parken rustats inom projektet Östra sala backe.


Grundtanken för rustningen har haft två huvudsyften. Att bevara och lyfta fram parkens centrala del och att förstärka kopplingen mellan de fyra armarna och den centrala delen så att Årstaparken upplevs som en sammanhängande park där alla ytor är lika viktiga.

Det centrala rummet

Det centrala rummet är en fantastisk landskapspark med dungar, kullar och öppna gräsytor. Vi har skapat nya siktlinjer in mot de öppna ytorna från befintliga gång- och cykelbanor genom att gallra ut en del av de täta buskagen och sänkt marken där den tidigare låg som en vall. Åtgärder har gjorts i en balans mellan att bevara befintliga kvalitéer, öka användandet och plantera in nya arter för att säkerställa parkens livslängd.

Årstaparken

Trädplanteringar och löparspår

Som ett tillägg till parkens befintliga gång- och cykelvägnät har en befintlig löparstig fått en ny sträckning och även förlängts ut mot E4an i öst. Denna nya grusade löparslinga gör att du kan promenera runt inne i parken på ett nytt sätt. Befintliga asfaltsbanor ligger oftast i parkens ytterkanter. Den nya löparslingan i öster har också påverkat användandet av de två östliga stråken och förstärkt upplevelsen att dessa är en del av Årstaparken.

Även de nya trädplanteringar i Årstaparken är planterade för att ytterligare knyta samman parken. Träd av samma sort har planterats inom ett och samma område. Tidigare i parken fanns "Tallskogen", "Äppellunden", "Ginnalapromenaden" och "Björkskogen". Befintliga planteringar har förstärkts med yngre individer för att säkra livslängden. Men även nya, som "Bokskogen", "Katsurastråket", "Lönndungen", "Magnolialunden" och "Silverpoppelkullen" har tillkommit.
Totalt har det planterats 173 st träd (20 st olika sorter) i Årstaparken.

Aktivitetsytor och händelseplatser

Inför rustningen har kommunen ordnat en rad tillfällen och möjligheter för allmänheten att komma med önskemål. Vi har haft allmänna möten vid två tillfällen i parken, Arrangerat mässan "Uppsala växer i Östra Salabacke" och haft workshops och dialoger med barn och personal i Johannesbäckskolan, Årstaskolan och Årstaskolans särskola. Det har dessutom gått att komma in med önskemål via hemsidan och vi har stämt träff med enskilda närboende till parken som hört av sig.

Dessa önskemål och funderingar har resulterat dels i den övergripande gestaltningen men även i dialog kring specifika träds eller belysningsstolpars placering.

I Årstaparken har vi byggt tre nya lekplatser (Årstaparkens lekplats, Timjansleken och Bondbönans lekplats), ett utegym, rustat den befintliga BMX-banan, rustat två mindre fotbollsplaner, belyst pulkabacken och gett skulpturen Nestor ett nytt hem.

Flygfoto över Årstaparken som visar de olika delarna i den - Årstaparkens lekplats, Timjansleken och Bondbönans lekplats, ett utegym, BMX-banan, två mindre fotbollsplaner, pulkabacken, äppellunden och skulpturen Nestor.
Så här ser skissen ut över nya Årstaparken.

Ett barn cyklar på BMX-banan i Årstaparken.
BMX-banan har fått bredare grusstigar för att fungera både för rullstol och cykel. Buskage har tagits bort kring BMX-banan vilket i sin tur har lett till ett ökat användande.

Två barn leker i vattenleken som finns i Årstaparken.
Årstaparkens lekplats är utformad enligt kommunens koncept ”Utflyktslekplats”. Dessa lekplatser ska vara större, erbjuda lek för alla, innehålla ett brett och varierat lekutbud, det ska finnas möjlighet att söka skydd för väder och lekplatsen ska kunna nås med kollektivtrafik från andra stadsdelar. Vattenleken är en skulptur utformad av Christer Sundström.

Skulptur av trädgårdsmästare Nestor där han sitter tillbakalutad på en parkbänk i äppellunden i Årstaparken.
Trädgårdsmästaren Nestor har slagit sig till ro på en bänk i Äppellunden.

Uppdaterad: