Carlshage

Carlshage bildar tillsammans med Siegbahnsparken en ny stadsdelspark i Rosendal. I Carlshage finns ett långt dagvattenstråk och fem parkdelar som representerar olika naturtyper eller karaktärer - Fältet, Ängen, Lunden, Bäckfåran och Blomsterdalen.

Carlshage - Karavan.jpg

Fältet är en öppen och flexibel yta med plats för sport, aktivet och lek. I norra kanten på den öppna ytan finns stråket, med platser för samvaro och vila, i fint söderläge med utblick över fältet. I anslutning till fältet finns förutom sittplatser, fasta solstolar, grillmöjlighet och snurrstolar för att erbjuda olika typer av sittmöjligheter.

Ängen som slås två gånger per år är en yta som fungerar för picknick och lek samtidigt som den främjar biologisk mångfald. Här hittar man djur, ängsblommor och fjärilar.

I Lunden är björkar och andra lövträd dominerande och här finns även typiska lundväxter som blåsippa, vitsippa och liljekonvalj. Marktäckande växter ger en lummig karaktär.

Vid bäckfåran är slänterna flacka, öppna och soliga, med plats för picknick eller lek i vattenkanten. I bäckfåran finns generellt fler stenar som bromsar vattnet och några hoppstenar gör att man kan komma vattnet riktigt nära.

Blomsterdalen ligger i stråkets södra del och angränsar till det planerade Rosendals torg. Den får därför den mest förädlade karaktären av alla parkens delar, och blir en praktfull avslutning på promenaden längs dagvattenstråket. I Blomsterdalen spelar perennerna huvudrollen.

Mer om parken

Längs dagvattenstråket finns återkommande bryggor och platser i soligt västerläge. Parken rymmer en lekplats för mindre barn, ett aktivitets- och sportfält för alla åldrar och gott om sittplatser i parkens olika delar. Dagvattenstråket som sträcker sig i nord-sydlig riktning är utformat för att likna ett naturligt vattenstråk. Den varierande utformningen skapar förutsättningar för rening av vattnet. Utöver en renande förmåga kan dagvattenstråket ta emot stora mängder regn utan att omgivningen påverkas. Den östra sidan är ordnad och stadsmässig, där gångstråkets vinklade formspråk också återfinns i planteringar och bryggor. Den västra sidan har ett mer organiskt formspråk, och utgår från naturen på platsen som förstärks med bland annat vegetation. Klippta gräsytor finns på både västra och östra sidan för att erbjuda lek och vistelseytor nära vattnet.

Carlshage bildar tillsammans med Siegbahnsparken en ny stadsdelspark i Rosendal.

Arbeten i parken 2023

Under större delen av 2023 är Carlshage instängslad. Det beror på att dammarna inte är täta och vi behöver skapa ett nytt tätskikt i botten som hindrar läckage. Det är viktigt för att skydda grundvattnet från föroreningar. Arbetet beräknas vara klart oktober 2023.

Uppdaterad: