Elsa Eschelssons park

Smart dagvattensystem och rolig aktivitetspark

I Rosendal har vi byggt ett innovativt dagvattensystem där vatten renas och fördröjs, först i växtbäddar och magasin i gatorna och sedan i dammar. Den lokala reningen och fördröjningen minskar belastningen på dagvattenledningarna och Fyrisån och gör att översvämningar sker på platser där de inte gör skada. Den senaste och sista dammen som anlagts i Rosendal är Elsa Eschelsson Park. Parken har skapats för att utnyttja dagvattenflödena, synliggöra dagvattenhanteringen och att maximalt utnyttja ytan för rekreation, lek och spel. Det är multifunktionell park med flera funktioner på samma yta: en damm för både dagvattenrening och aktiviteter.

Välkommen till en ny typ av park där du både kan skejta, spela basket och leka – när det inte har regnat mycket förstås. Då tar vi hand om regnvattnet på smartaste möjliga sätt.

Parkens olika delar

DJI_0097_2.jpg

Parken består av tre delar:

  • gröna parkrummet
  • regndammen
  • aktivitetsplatsen

Gröna rummet består av en gräsyta. Till det gröna parkrummet breddas vattnet från dammen vid extremt stora regn. Gräsytorna kan också nyttjas för bollspel, picknick och samvaro.

Regndammen där dagvatten fördröjs är regnparkens centrala del. Längs den soliga norra sidan finns parkens gångstråk, en generös brygga med trappor och sittplatser.

Aktivitetsplatsen är en försänkt hårdgjord yta med mjukt lutande sidor. Platsen kan användas för skejt, kickbike, cykling men också streetbasket och landbandy. Vid mycket kraftiga regn kommer dammen att behöva mer yta och vattnet rinner in på aktivitetsytan.
Läs mer om utformningen på Karavan arkitekters webbplats

Elsa Eschelsson - den första kvinnliga doktorn i juridik

Elsa Eschelsson var den första och enda kvinnan som studerade juridik under 1800-talet i Uppsala och den andra kvinnan som avlade sin doktorsexamen vid Uppsala universitet. Som första ordförande i Akademiskt bildade kvinnors förening förde hon en hård kamp för jämställdhet mellan kvinnliga och manliga akademiker. Hon kämpade bland annat för att kunskap och kompetens skulle gå före kön och börd vid tjänstetillsättningar.

Dammens tekniska data

Dammen_mindre.jpg

Avrinningsområdet till dammen är 6,6 hektar, motsvarande 4 hektar reducerad area. Dammen är byggd med dubbla tätande skikt i botten och slänter för att förhindra infiltration av dagvatten i känsligt område för grundvatten. För att uppnå maximal reningsgrad skall dammen kunna hantera ett 20 millimeter regn och vattnet ska ha en uppehållstid på 24 timmar. Bäcklösadikets kapacitet styr maximalt utflöde från dammen vilket är satt till 33 liter/sekund. Detta medför att aktivitetsytan kommer att svämma över och stå helt eller delvis under vatten under en viss tid vid ett större regn.

Dammen kan ta emot 1 154 kubikmeter regn innan det bräddar över till aktivitetsytan. Vid extremt stora regn kommer dammen och aktivitetsytan att vara fulla och dammen bräddar via ytavrinning mot Elsa Eschelssons gata över den gröna parkdelen. Höjdsättningen på gatan är justerad så att intilliggande fastigheter inte skall drabbas vid ytavrinningen.

Mer om Rosendals dagvattensystem

Rosendal ligger i framkant när det gäller hantering av dagvatten. Under Rosendals gator finns ett dagvattensystem där regnet filtreras genom grönskande regnbäddar.
Läs mer och se en film om Rosendals grönblå dagvattensystem

Hitta hit

Elsa Eschelssons park ligger vid Torgny Segerstedts Allé, nära brandstationen i Rosendal.

Uppdaterad: